default liedtke museum logo

Ethisch Kapitalisme 2014-2020

Het is met oprechte dankbaarheid dat ik het volgende hoofdstuk opdraag aan de auteur van het boek "Systemopposition" Michael Greven, die in gesprekken met mij door middel van kritiek en suggesties waardevolle adviezen heeft gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw, rechtvaardiger sociaal systeem en de modelleur van het Ethisch Kapitalisme aldus heeft beschreven:

"Dieter Liedtke is een kunstenaar,
socioloog en sociaal filosoof...
in tot nu toe onbekende intellectuele sferen."

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011
Hoogleraar politieke wetenschappen / Decaan van de universiteiten Marburg, Darmstadt en Hamburg / Voorzitter van de Commissie ethiek van de DVPW en van de Permanente Commissie voor onderwijs en studie van de DVPW.
Speciale prijs Luigi Sturzo van de Premio Amalfi/
Ereteken van de Duitse vereniging voor politieke wetenschappen/
Adviseur van de Schets van Ethisch Kapitalisme als een Sociaal Systeem.

Uit de verklaring van Michael Greven blijkt dat de dialectiek van Hegel en zijn idealisme met het materialisme van Marx nog niet zijn gerealiseerd door synthese tot een Ethisch Kapitalisme.

De volgende gedachten over ethisch kapitalisme kunnen geen patent zijn.

Deze lijst is niet bedoeld om volledig te zijn.
Natuurlijk zullen nieuwe ontwikkelingen en onderzoek de parameters van de eisen verschuiven, maar samen met de nieuwe inzichten geven zij de richting aan waarin wij in vrede kunnen gaan in de toekomst met meer dan 20 miljard mensen. Bekende contexten moeten in ogenschouw worden genomen, toekomstige ontwikkelingen moeten worden besproken, maar ook onder de aandacht van politici en bedrijven worden gebracht, waarbij denkprocessen worden gestimuleerd over de vraag hoe ethisch kapitalisme op sociaal-politiek niveau kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd, niet alleen in Duitsland en Europa, maar wereldwijd.

Vanuit het oogpunt van vandaag is het niet raadzaam het kapitalisme met zijn zwakke en duistere kanten verder te ontwikkelen zonder nog meer schade toe te brengen aan de mensheid, de natuur of het milieu. Integendeel, wij hebben een nieuw kapitalistisch concept nodig dat de voordelen van het kapitalisme omvat en dat de mensenrechten van het Handvest van de Verenigde Naties en het behoud van de soorten in de zin van schepping beschermt en ten uitvoer legt, en dat duurzaamheid en het milieu als basisvoorwaarde en -basis nastreeft.
We hebben als nieuwe sociale evolutionaire stuwkracht een
"Ethisch Kapitalisme".

Het evolutionaire voordeel van een ethisch kapitalisme:
Volgens de laatste onderzoeksresultaten komt het overeen met onze genetische en epigenetische, natuurlijke, sociale en evolutionaire DNA-programmering: "Ons mens-zijn".

Doelstellingen van ethisch kapitalisme
Ethisch kapitalisme is gericht op de ontwikkeling van duurzame, milieuvriendelijke producten en bedrijfsmodellen, en op ethische winsten die mens en natuur op de eerste plaats zetten.

1. het recht op vrije ontwikkeling
Ieder mens heeft er recht op: Vrijheid van informatie, vrijheid van pers, inachtneming van de mediacode door de verantwoordelijken, tot onderwijs en vrije ontwikkeling van creativiteit en persoonlijkheid, vrije toegang tot de Código Universo via de onderwijssystemen voor de eenvoudigste (alleen door het zien van begrip) neurobiologische aanpassing van de bestaande creativiteit in zijn geloofsgemeenschap, cultuur en volk, alsmede het begrip van voorheen onbegrepen godsdiensten, volkeren, culturen, kunstwerken en innovaties, alsmede het recht op vrij toegankelijke internet-, onderwijs-, beroeps- en opleidingssystemen, naast het recht op informatie over de Código Universo en diverse mediacodes in de nationale taal die in de regio overheerst en in het Engels, plus gratis toegang met een computer en een gratis internetverbinding.

2. bescherming door de wereldgemeenschap
Een ieder heeft recht op verdediging van zijn vrijheden en waardigheid en op bescherming van de wereldgemeenschap tegen totalitaire staatssystemen, dictaturen, terrorisme, oorlog, genocide, foltering, onderdrukking, uitbuiting, racisme, uitsluiting, valse en misleidende informatie, en tegen de directe en latente subtiele verspreiding van angst.

3. het recht op een onvoorwaardelijk basisinkomen
Eenieder heeft recht op: schoon drinkwater, kleding, medische zorg, voedsel alsmede behoorlijke huisvesting en/of een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat hem in staat stelt op eigen verzoek vrijwilligerswerk voor de samenleving te verrichten of taken en werkzaamheden uit te voeren die zin geven aan zijn leven en extra inkomsten genereren. Bovendien biedt een maandelijks basisinkomen hem de mogelijkheid om zich op een van de verschillende welvaartsplateaus in de samenleving te vestigen. Door zijn epigenetisch bestaande creativiteit te ontsluiten via de Código Universo, draagt ieder mens bij tot de ethische ontwikkeling, tot het economisch succes van zijn land, zijn bedrijven en zijn leven door ethische producten en ethische bedrijfsmodellen te verspreiden en zijn eigen economische participatie in ethische concepten.
Arbeid wordt niet langer belast.
De inkomsten- of arbeidsbelasting zal samen met de kosten van het socialezekerheidsstelsel en de ziektekosten- en pensioenverzekering worden afgeschaft en worden vervangen door een online verkoopbelasting op de plaats van gebruik en levering. De belasting over de toegevoegde waarde blijft.

De Weg
We hebben geen staat of een wereldwijd opererend bedrijf of een religieuze gemeenschap nodig om de doelen van het Ethisch Kapitalisme na te streven, maar wel de mensen over de hele wereld die de uitbuitende, dominante en dualistische systemen niet langer willen steunen en die willen deelnemen aan de positieve, open schepping van een ethische wereld. Wetten en grondwetten staan ethisch kapitalisme in de weg, niet ertegen. Maar zelfs in de staten waar het ethisch kapitalisme verboden zal worden, bewijzen de zich sneller en sterker ontwikkelende creativiteit, de betere gezondheid en de hogere welvaart van de bevolking van open staten, die leven volgens de beginselen van het ethisch kapitalisme, de praktisch en filosofisch vrijere vormingsmogelijkheden van de mensen. Geleidelijk aan zal zelfs in de gesloten sociale systemen (zoals de geschiedenis van de laatste 500 jaar laat zien) het besef doordringen dat zonder vrijheid, waardigheid, welvaart en gezondheid van de bevolking (met een steeds groeiende wereldbevolking), de naleving van het VN-Handvest van de Rechten van de Mens en godsdienstvrijheid, geen enkele staat een evolutie van het sociale systeem blijvend kan voorkomen.

Voorgestelde stembriefjes:
De gemeenschap van kiezers en de ontwikkelde AI-softwaretools die gebruik maken van de zwermintelligentie van de bevolking, zodat de door de burgers ontwikkelde vragen ter stemming worden gebracht, elke vraag met drie voors en drie tegens (niet-persoonlijke, grafische feitenfilms met duidelijke uitleg op basis van bewezen informatie en gebaseerd op feiten en naleving van de mediacode, geproduceerd en gecontroleerd door onpartijdige studenten aan universiteiten) die de vrije besluitvorming door de kiezer bevorderen.