default liedtke museum logo

Vernieuwing van de wereld door onderzoek en verlichting
Informatie is virus of medicijn 2003

Informatie verandert onze gezondheid en onze samenleving. Terroristische aanslagen laten ons op een beangstigende manier zien wat er in de afgelopen eeuwen is gemist. Wij moesten leren dat achterwaarts gerichte geloofsovertuigingen en ideologieën kunnen leiden tot evolutionair nietsdoen, hopeloosheid, depressie en/of agressie.

Eeuwenlang was het verbod op de picturale voorstelling van de natuur en God manifest door de interpretatie van de Koran, waardoor op deelgebieden van de verbeelding een fantasieverbod werd ingesteld, dat voor de gelovigen met een te strikte interpretatie van de godsdienstige geboden desastreuze gevolgen had en heeft. De gevolgen kunnen worden begrepen als men het opheffen van de beperking van visie en creativiteit gelijkstelt met een religieuze overtreding, waardoor de macht over de toekomst wordt overgedragen aan God alleen.

In de evolutie van het bewustzijn hebben de cognities van de mens er immers toe bijgedragen dat de ontwikkeling van de eigen innerlijke wereld, van het neuronale netwerk van de mens en van de maatschappij steeds gecoördineerd zijn met de uiterlijke wereld. Men zou ook kunnen zeggen dat de natuur, de evolutie, de toekomstige kracht, de visie, de kunst en de creativiteit - allemaal van God afkomstig zijn en dus ook de dingen die de mens heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de wereld. Een strikte scheiding tussen God en de mens leidt tot de bekende disharmonieën bij de gelovigen (persoonlijkheidsvermindering, angsten, depressies, verslavingen en agressies) en consolideert zo de macht van de machtigen door middel van mystiek, zoals in de Middeleeuwen in Europa en dit leidde tot de vervolging en verbranding van de brengers van kennis in de christelijke wereld. In de tijd vóór de Koran en vóór de fatalistische interpretatie van de Koran die later ingang vond, werden in dezelfde culturele sfeer hoge culturele en humanistische prestaties geleverd. Denk bijvoorbeeld aan de piramiden, de bibliotheek van Alexandrië, de poëzie, de astronomie, de architectuur, de wiskunde, de geneeskunde en de kunsten.

Een gebod voor de mensen om zich niet iets onbekends voor te stellen, evolutionaire, dingen, processen, systemen, de toekomst, God, waarmee zij niettemin dagelijks worden geconfronteerd, als behoefte of ritueel, of om hun intuïtie niet te volgen, blokkeert hun verbeelding. Het leidt tot het feit dat de afhankelijkheid van de staat en de godsdienst inherent is aan het systeem, aangezien niet-gebeelde, geestelijke toekomstconstructies dus niet in de mensen zelf worden geschapen, maar de bevolking geacht wordt haar kracht te putten uit de godsdienst en de leiding van de staat - uit door hen gegeven richtlijnen en wetten. Dat wil zeggen, door het verbod op verbeelding kunnen mensen voor zichzelf geen nieuwe ideeën, beelden of waarden scheppen in een achterwaarts gerichte wereld, en kunnen zij dus geen eigentijdse idealen voor de toekomst opbouwen, en dit ondanks het feit dat Christus en Mohammed zelf grote visionairs en veranderaars waren.

Zonder hun eigen en nieuwe waarden is er geen creatieve en productieve vormgeving van de toekomst mogelijk. Evolutie en welvaart, zowel voor het individu als voor de samenleving, worden bemoeilijkt door beperkingen van creativiteit en visie. De populatie stopt in de ontwikkelingsstadia die voor haar bestemd zijn, of ontwikkelt zich niet volgens de natuurlijke evolutionaire programma's van de genen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in achterwaarts gerichte religieuze systemen en ideologieën de referentiesystemen en waarden van het verleden worden geïdealiseerd.

Er is een strijd om verdeling in het heden met de waarden van gisteren. Als gevolg hiervan, en uit angst voor het nieuwe en het vreemde, is er een strijd tegen de waarde-veranderaars die een revolutie van het bewustzijn voorstaan - met andere woorden, die een sociaal systeem bevorderen dat op de toekomst is gericht. Het hierboven beschreven verschijnsel geldt voor de meeste op zichzelf staande ideologieën en geloofssystemen. De toenemende afstand tot extreme fatalisten, terroristen en neonazi's door cognitie, verbeelding en vormgeving van de toekomst draagt ertoe bij dat zij zichzelf uitsluiten van de zich ontwikkelende wereld en alleen in hun eigen wereld leven - steeds agressiever en, vanuit ons gezichtspunt, steeds onmenselijker reagerend of handelend.

Maar die vanuit hun fatalistische waarneming handelen in overeenstemming met hun godsdienst, hun overtuiging of uit innerlijke noodzaak en volgens Gods geboden, alsmede vanuit de toekomstige en onderzoekswerelden, waarvan zij menen te zijn uitgesloten door Gods woord (met een interpretatie van de beperking van de verbeelding) en in deze werelden van de ongelovigen hun vijandbeelden zien en daarom andere godsdiensten of wereldbeschouwingen en hun symbolen willen bestrijden en vernietigen (zoals de terroristische aanslagen aantonen).

Dit is gemakkelijk mogelijk, omdat de leidende groepen van de machtssystemen (ook democratische staten), die gekoppeld zijn aan religies, ideologieën en overtuigingen, zowel naar binnen toe (de leden die tot het systeem behoren) als naar buiten toe (derden), de verdere ontwikkeling, ruimdenkendheid, creativiteit en evolutie voor het behoud van de macht verhinderen. Degenen die niet tot de dichtstbijzijnde kern van de machtssystemen behoren, worden misleid of geïntimideerd, bang gemaakt en hun persoonlijkheidsontwikkeling wordt verstoord door informatiefilters. Zij die door hun creativiteit, tegen alle verwachtingen in, nieuwe ideeën naar voren brengen die mensen verenigen, nieuwe waarden en idealen creëren, worden als leugenaars afgeschilderd of voor het gerecht gebracht als bedriegers en wetsovertreders, geïsoleerd van hun familie en de samenleving. In de nabije toekomst zal de onderwijskloof tussen culturen niet wezenlijk veranderen, omdat zelfs in de westerse wereld de voordelen van het decoderen van kunst via musea en media, alsmede van het verplicht stellen van het decoderen van kunst op scholen, van het beschermen van creatieve mensen via grondwetten, en van hersenmanipulatie via ongebreidelde negatieve media-informatie door kringen die zich vastklampen aan verouderde instrumenten van leiderschap, nog niet zijn onderkend of gestopt.

Precies op dit punt, in de bijna gelijke uitgangspositie van de Westerse wereld, de Oriënt en de Derde Wereld met betrekking tot de toename van creativiteit door verbeterde neuronale netwerken, ligt de mogelijkheid dat met een wereldwijde invoering van een formule voor creativiteit via de media met nieuwe programma's en inhoud (aangezien het een optisch picturaal - onafhankelijk van lezen, schrijven en vooropleiding - bemiddelingssysteem zou moeten zijn) alle mensen tegelijkertijd dezelfde stap zouden kunnen zetten. De extreme excessen, discrepanties en misverstanden tussen culturen, religies, ideologieën en volkeren zouden aanzienlijk worden verminderd indien een dergelijke formule van creativiteit - die correcter de formule van het leven of de formule van de vrede zou moeten worden genoemd - zou worden ingevoerd. Het zou een grote kans betekenen om wereldwijd het niveau van creativiteit en intelligentie te verhogen en het terrorisme en de gevaren van oorlog te verminderen.

Creativiteit en hersenblokken tot vandaag
In Europa hebben we door de geschiedenis heen de ervaring gehad dat godsdienst, gekoppeld aan machtssystemen, de bevolking de toegang tot kennis (lezen en schrijven) belemmerde. Deze toestand werd pas in de 15e eeuw doorbroken door Johannes Gutenberg en zijn uitvinding van de boekdrukkunst, die leidde tot de vermenigvuldiging en verspreiding van boeken en dus van kennis over de toenmalige wereld. Uit de statistieken blijkt dat de bevoorrechte mensen van Europa in die tijd ongeveer 900.000 boeken bezaten. Een eeuw later, dankzij Gutenberg, waren het er al negen miljoen. Gutenberg droeg aanzienlijk bij tot het doorbreken van de elitaire blokkade.

De dominantie van het monopolie op de kennisadministratie bleef lange tijd bestaan, maar in de afzonderlijke territoriale staten van Duitsland werd het vroegere voorrecht om te kunnen lezen en schrijven pas aan het einde van de 18e eeuw een plicht door toedoen van de denkers van de Verlichting. In 1794 werd in Pruisen de leerplicht ingevoerd in de Duitstalige wereld. Maar niet alleen hier, maar in de meeste Europese landen begon de alfabetisering van de bevolking in deze tijd. Het doel was ook de armoede, onwetendheid en lethargie van het volk te bestrijden, en zo activiteit en productie bij te dragen tot de instandhouding en verbetering van de staat. Langzaam begonnen de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren, de gemiddelde levensverwachting nam toe en het kindersterftecijfer daalde gestaag tot vandaag. Al 200 jaar dragen alfabetisering, onderwijs en leren bij tot een explosieve verspreiding van kennis, waardoor de hierboven beschreven kennismonopolies worden doorbroken.

Via alle media dringt tegenwoordig dagelijks een enorme stroom informatie tot ons door, zonder welke wij ons ons leven niet meer kunnen voorstellen, waardoor het voor ons zeer moeilijk wordt om het belangrijke van het onbelangrijke te onderscheiden. Bij sommige hooggevoelige mensen leidt dit tot onthouding van media-informatie of, indien verkeerd aangeboden of uitgekozen, tot depressie, agressie of zelfmoord en bij extreem fatalisme, onder begeleiding, tot een symbiose van zelfmoord en agressie. Bij deze ziektebevorderende of ziekte-triggerende processen worden de hersenen in grote gebieden tijdelijk of permanent verlamd door mentale of emotionele virussen. Negatieve informatiebronnen zijn ook, in gradatie, horrorfilms en -spelletjes of de bijbehorende drukwerken, alsmede negatief overdreven radio-, druk- en TV-nieuws en -verslagen die bij de ontvanger angst oproepen. Het strookt niet met de evolutionaire, op informatie gerichte, in de genen geprogrammeerde zintuigen van de mens en ook niet met de neuronale netwerken van zijn hersenen, dat in zijn levensradius van hooguit zo'n 100 km, informatie van negatieve aard en informatie die de werkelijkheid verdraait, in het bewustzijn van de waarnemer geïmpliceerd kan worden, als mentale virussen onvoorbereid en hier de neuronale netwerken zodanig reduceren en manipuleren, dat dit leidt tot een negatieve wereldkennis, zodat deze mensen hun isolement van deze negatieve wereld, ook op een graduele manier, tot stand willen brengen. De directe ontvangst van informatie door de zintuigen, die door de evolutie is ontstaan, is beperkt tot een straal van ongeveer 100 m van de waarnemer.
Voorbij 400 m kunnen we, zelfs met de beste ogen, geen details meer herkennen. Wie heeft in zijn leven ooit mensen gemangeld gezien binnen deze straal? De genenprogrammering is afgestemd op het beginsel van de instandhouding van de soort, zodanig dat aan alle negatieve en levensbedreigende informatie in het gezichtsveld straal de mogelijkheden van de directe zintuiglijke waarneming voorrang wordt verleend, om onmiddellijk beschermende maatregelen voor zichzelf en voor de eigen soort te kunnen treffen.

Dit soortbehoudende, evolutionaire beschermingsinstinct wordt door sommige mediabedrijven en politici (Hitlers weg naar de macht is een objectles in het gebruik en de combinatie van mentale virussen en herprogrammering van neurale netwerken) uitgebuit als een inlichtingen- en propagandamiddelval. Zelfs ten koste van een zich negatief ontwikkelende wereld vergroten zij hun winsten en macht door misdaad, extremistische en terroristische acties aan te moedigen of zelfs te orkestreren, terwijl zij tegelijkertijd op democratische wijze drastische maatregelen en meer macht opeisen en de grondwettelijk gewaarborgde fundamentele mensenrechten beperken in de strijd tegen misdaad, terreur en schending van de mensenrechten.

Om hun politieke eisen kracht bij te zetten, wordt ook wereldwijde negatieve informatie via multimedia in het gezicht en het bewustzijnsveld - in een straal van 100 m - van de ontvangers gebracht en daardoor wordt een door angst vervormde wereld als werkelijkheid in zijn bewustzijn en neurale netwerk geïnstalleerd, waardoor zijn intelligentie - zoals uit studies blijkt - door mutaties aan de synapsen tot 30% kan worden verminderd. Enerzijds komt deze negatief overgetekende wereld niet overeen met de externe visuele veldwerkelijkheid die zich vanuit de evolutie heeft ontwikkeld, anderzijds beperkt de vermindering van intelligentie en creativiteit het vermogen van de persoon met hersenletsel om te oordelen. Bovendien zijn er, zoals door talrijke onderzoeken wordt bevestigd, andere lichamelijke en psychische ziekten die worden veroorzaakt door angsten, depressies en vermindering van de persoonlijkheid. Daarom blijven de verraderlijke daders van hersenletsel verborgen voor de zieke, zelfs door zijn vermindering van intelligentie. De jaarlijkse toename van het aantal depressieve patiënten...
hun eigen taal spreken en door de WHO zijn gevraagd. Alleen al in Duitsland zijn er 340.000 depressiepatiënten en meer dan 11.000 zelfmoorden per jaar, waarbij het grote aantal niet gerapporteerde gevallen, waar de deskundigen van uitgaan, nog niet is meegerekend. Deze correlaties en effecten worden bevestigd door uitgebreid onderzoek en door de studie "Depression 2000", gepubliceerd door het Duitse Max Planck Instituut voor Psychiatrie in München.
gepubliceerd door het Duitse Max Planck Instituut voor Psychiatrie in München: "Empirisch bewezen kwetsbaarheids- en risicofactoren voor depressieve aandoeningen zijn, naast geslacht (vrouwen worden vaker ziek), in het bijzonder:
Genetische familiefactoren: de waarschijnlijkheid om in de loop van het leven een depressie te krijgen is aanzienlijk verhoogd bij eerstegraads verwanten van depressieve patiënten; er zijn verschillende ziektefrequenties aangetoond bij monozygote en dizygote tweelingen.
Neurobiologische veranderingen: Verstoringen in de signaaloverdracht binnen en tussen neuronen, alsook endocrinologische invloeden (bv. cortisol, melatonine) en verstoringen in de slaap-waakregulatie. Bepaalde disfunctionele cognitieve stijlen, angststoornissen vooraf en afhankelijkheid van psychotrope middelen en stoffen - acute en chronische psychosociale (stress)factoren, zoals scheiding, werkloosheid, levenscrises, verlieservaringen en eenzaamheid (mensen die alleen of gescheiden leven, hebben een aanzienlijk verhoogd risico op ziekten), en bepaalde chronische lichamelijke ziekten (bv. chronische pijnsyndromen)". Bron: Max Planck Instituut voor Psychiatrie, MünchenNeurobiologische veranderingen: Verstoringen in de signaaloverdracht binnen en tussen neuronen, alsook endocrinologische invloeden (bv. cortisol, melatonine) en verstoringen in de slaap-waakregulatie. Bepaalde disfunctionele cognitieve stijlen, angststoornissen vooraf en afhankelijkheid van psychotrope middelen en stoffen - acute en chronische psychosociale (stress)factoren, zoals scheiding, werkloosheid, levenscrises, verlieservaringen en eenzaamheid (mensen die alleen of gescheiden leven, hebben een aanzienlijk verhoogd risico op ziekten), en bepaalde chronische lichamelijke ziekten (bv. chronische pijnsyndromen)". Bron: Max Planck Instituut voor Psychiatrie, München
De precipiterende factoren van de ziekte hangen af van de betekenissen die de zieke aan de negatieve cognities hecht.

Maar dit kan niet verhullen dat de humus en de voedingsbodem voor deze mentale virussen wordt voorbereid door de propagandamedia (gewillige mediabedrijven die ten dienste staan van de machtsstructuren, angst opwekken en intelligentie en democratie beperken). Bovendien kunnen alle door het Max Planck Instituut opgesomde oorzakelijke en risicofactoren direct of indirect - bevestigd door verdere studies - worden herleid tot de heersende mediapraktijk van vandaag, als de veroorzaker ervan. Bovendien gaat etiologisch onderzoek naar depressie uit van een multi-causaal geheel van omstandigheden waarin genetische, neurobiologische, psychologische, sociale en gedragsfactoren alle een even grote rol spelen. Als men de talrijke internationale, empirisch geborgde onderzoeksresultaten uit de bovengenoemde gebieden en de kunstgeschiedenis, het evolutionaire onderzoek alsmede de evolutietheorie van cognitieve systemen in een raster over elkaar legt, krijgt men een duidelijk bevestigend beeld van de - door de propagandamedia - geïmpliceerde mentale virussen, die door nieuwe negatieve informatie voortdurend kunnen muteren en daardoor in het ziektebeeld verschillende symptomen kunnen vertonen.

De maximalisering van de winststijging en machtsuitbreiding door de politiek en de propagandamedia houdt niet op voor het hersenletsel van een volk. Het resultaat is het opsluiten en vermoorden van allerlei tegenstanders van het regime, oorlogen en de poging om hele etnische groepen en volkeren uit te roeien (zie www.Shoa.de).
Dit fenomeen wordt geïllustreerd door het nazi-regime, de
Stalin-tijdperk of de oorlog tegen Saddam Hoessein, en door de bewuste of onbewuste hulp van mediabedrijven die door de machthebbers in het gareel werden gebracht. Door het wetenschappelijk werk van historici wordt dit verschijnsel op een begrijpelijke manier voorgesteld.

Vandaag wordt niet vergeten door degenen die geobsedeerd zijn door macht dat een volk dat ooit deze mentale
epidemie en de verbanden heeft herkend, is bestand tegen een hernieuwde verspreiding van deze ziekte.
Om dit te voorkomen worden onderzoeksstudies genegeerd, vervalst, en tegen hun resultaten in gepropageerd en gebruikt om politieke doelen na te streven - met het tegenovergestelde effect. (In de media zijn talrijke voorbeelden te vinden op het gebied van drugs, rampen, criminaliteit, de neonazi-beweging, vreemdelingenhaat, onderwijs, kunst en kunstenaars, geneeskunde, enz.) Het proces van belemmering van de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid door lichamelijk letsel aan de hersenen kan, zoals uit studies blijkt, leiden tot een vermindering van het gemiddelde intelligentiequotiënt (IQ) van 100 tot 110 tot waarden onder 80. Denk maar aan de bekende examenvrees, die als angst voor de toekomst delen van het neuronale netwerk tijdelijk kan blokkeren.

Degene die door de propagandamedia wordt gemanipuleerd is, zoals de ontwikkeling van het nationaal-socialisme in Duitsland heeft aangetoond, als kiezer niet in staat tot het nemen van weloverwogen, politieke beslissingen vanwege zijn afgesloten creatieve en intelligentiebronnen (zie ook www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilmen). Het brein van de gewonde kan door de in deze toestand bezeten kracht worden gemanipuleerd om instinctief het neurale netwerk van verminderd bewustzijn opnieuw vorm te geven (door het kritische, balancerende en creatieve bewustzijnsnetwerk te elimineren of te beperken) door eenvoudige, emotioneel geladen nieuwe informatie. Overgebracht op het onderwijs van de democratische landen van de westerse wereld, zijn de adolescenten volgens wetenschappelijke studies (zie Pisa-studie) met betrekking tot de relevante nationale groepen in vergelijking gemiddeld niet meer in staat tot academische topprestaties (door IQ-verlaging). Dezelfde resultaten worden dan later weerspiegeld in de jaarlijkse economische gegevens van het land, indien de mediaconsumptie van negatieve informatie niet wordt beteugeld, maar verder wordt aangemoedigd. De intellectueel afgesloten media ontvanger wordt, naast een mogelijke ontwikkeling van agressie of depressie, alleen de weg opengelaten naar vrijwillige verplichte - arbeid (die op zijn beurt de mentale virussen nieuwe kracht geeft) of de mogelijkheid om zonder kritiek of motivatie de door de machthebbers gewenste algemene richting van de maatschappij over te nemen. Aan het begin van het 3e millennium is het tijd om in de grondwetten op te nemen dat in de bevolking, door middel van verplicht onderwijs, een systeem van kennis, een creatief raster van bewustzijn wordt opgeleid en tot stand gebracht, dat aldus het neuronale netwerk versterkt en er vooral in verankerd wordt. Dit zou de mens in staat stellen de stortvloed van evolutionair belangrijke en onbelangrijke informatie die op hem neerkomt selectief en onbewust voor te filteren en zo de beperking van intelligentie en creativiteit te voorkomen en tegelijkertijd het tegenovergestelde te bereiken, namelijk automatisch creativiteit en intelligentie gedurende het hele leven te bevorderen. Katja Thimm zegt in het tijdschrift "Der Spiegel":

"Elk leerproces verandert de hersenen" [2].

Gerhard Roth, neurowetenschapper aan de universiteit van Bremen en rector van het Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst, bevestigt in hetzelfde rapport:
"Elk leerproces gaat gepaard met een verandering in de hersenen".

Zichtbare creativiteit is soortbehoud, het vormt het neuronale netwerk. Professor in wiskunde en didactiek Gerhard Preiß van de Universiteit van Freiburg:


"Hoewel ethiek en de wet invasieve hersen experimenten verbieden op
mensen. Onderzoekers weten echter uit dierproeven dat complexe hersenen op een soortgelijke manier leren.
Vergelijkbare processen vinden plaats in hun hersenen wanneer zij abstraheren, veralgemenen en hun omgeving opdelen in categorieën als klein en groot, luid en stil. De neurale basismechanismen zijn universeel voor zeeslakken...
...aan mensen."

Leren betekent informatie zodanig in de hersenen verankeren dat zij op elk moment kan worden teruggehaald. Over een mogelijk instrument voor creativiteit, intelligentie en de ontwikkeling van de mensheid, zei kunstenaar Prof. Joseph Beuys:

"Kunst is, naar mijn mening, de enige evolutionaire kracht. Dat wil zeggen, alleen uit de creativiteit van de mens kunnen omstandigheden veranderen."

Sinds 1988, met de kunstformule, is er een mentaal hulpmiddel beschikbaar om de omstandigheden te veranderen. Het maakt een algemeen geldige toegang tot creativiteit mogelijk en, voorbij de theorie, een grafisch-optische manier om het neuronale creativiteitsnetwerk in de hersenen te bevorderen, dat als een creatief bewustzijnsraster creativiteit waarneembaar maakt en haar als cognitie voorfiltert en opslaat. Over de processen in de hersenen drukt Gerhard Preiß zich als volgt uit:

"De hersenen moeten zichzelf beschermen tegen te veel leren. Voor
seconde na seconde wedijvert een onmetelijk aantal indrukken en waarnemingen om zijn aandacht. Als ze allemaal zouden worden opgeslagen, zouden de hersenen binnen zeer korte tijd verlamd raken door een vloedgolf van betekenisloze data-rommel.
door een vloed van betekenisloze data rotzooi. Daarom moet zij met name twee moeilijke taken uitvoeren: Het onderscheiden van het belangrijke van het onbelangrijke...
van het onbelangrijke en om categorieën te vormen.
Eerst distilleert het brein uit alle gedachten en ideeën, zintuiglijke prikkels, sensaties en
sensaties en ervaringen, dat kleine deel dat het belangrijk genoeg vindt om in de hersenen op te slaan en
en herinnerde het zich. Dit uittreksel moet dan in orde worden gebracht. Want alleen voor wie in staat is de categorie "appel" te herkennen in Boskop, Cox Orange en Granny Smith heeft de wereld zin. Het enorme werk van filteren en sorteren wordt verricht door het netwerk van ongeveer 100 miljard zenuwcellen in het hoofd, die op hun beurt met elkaar verbonden zijn op een totaal van ongeveer 100 triljoen contactpunten (synapsen). Elke indruk, elke stimulus, elke omstandigheid waaraan iemand wordt blootgesteld, verandert dit fijn gesponnen netwerk door bepaalde neuronverbindingen te versterken en andere te verzwakken."

Een formule voor het ontcijferen van kunst brengt niet alleen een versterkt scheppingsnetwerk in de hersenen tot stand, maar pre-filtreert de informatie voor het bewustzijn, zodat de hersenen worden ontlast en de inzichten worden voorbereid (als een appel), kenbaar gemaakt, gepresenteerd als creativiteit. Zichtbare creativiteit is soortbehoud, het vormt het neurale netwerk. De synopses en hun onderlinge verbindingen die in de kindertijd tot aan de puberteit zijn ontwikkeld door gegeven genenprogrammering, nieuwe informatie en soortbehoudende cognities worden in de volwassenheid opnieuw gevormd, overwegend door soortbehoudende cognities die vooraf door het bewustzijn zijn gefilterd. De formule maakt het mogelijk verbeelding en toekomstvorming te bevorderen door een snel groeiend neuraal netwerk voor creatieve prestaties. Een zich ontwikkelend creativiteitscentrum en/of -netwerk in de hersenen kan vandaag worden voorzien. Aangezien onze primaire zintuiglijke waarneming het zicht is, is de herkenning van creativiteit of kunst, de selectieve waarneming van visuele creatieve verandering, creatieve visie het belangrijkste en meest effectieve proces van onze concrete mentale evolutie. Het proces van creativiteit-cognitie wordt gecreëerd en/of bevorderd door de soortbehoudende programmering van de genen tot de evolutionaire motor van het bewustzijn en door de formule. Natuurlijk wordt de kloof tussen mensen die deze cognitie hebben begrepen en in hun neurale netwerk hebben gevestigd, groter met een hogere snelheid en dichtheid van cognitie, naarmate zij uit brood en spelen juist die informatie filteren die voor hun synapsen en netwerkevolutie van belang is, door de veranderingen in de huidige verscheidenheid van media te herkennen. Voor de Duitse onderzoeker en antropoloog Friedemann Schrenk zou het onderzoeken van deze wetenschappelijke leemte de menselijke bioculturele evolutie snel kunnen versnellen. Het basisprincipe - de gezochte code - komt duidelijk naar voren, voor alle levensvormen gelijk, als een soortbehoudend genenprogramma dat de informatie voor soortbehoud filtert en opslaat in het neuronale netwerk. De correlaties en het omgekeerde proces van geestelijk en lichamelijk verval zijn van tevoren beschreven en worden ondersteund door talrijke empirisch gevalideerde studies:

a) Arterhaltende Vorfahrt für positive Informationen 
b) Drogenabhängigkeit zu negativen Informationen durch unnatürliche Veränderung des neuronalen Netzes 
c) Genprogrammierte Anpassung der Persönlichkeit an die negative Außenwelt 
d) Veränderung der Außenwelt durch eigene Taten, zur Übereinstimmung mit seinen inneren Erkenntnissen seines neuronalen Netzes, bis hin zu Amoklauf, Rassenhass, Antisemitismus, Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus, ausbeutendem Kolonial- oder Globalkapitalismus, Religionsfanatismus, Terrorismus, Krieg oder –und das ist häufig anzutreffen – zu ganz normalen Wahnsinn. Oft treten diese Phänomene in Mischformen, die z. B. regional, national oder durch ein Gruppenbewusstsein geprägt sein können, auf. 

Der Neurobiologe und Forscher Alberto Ferrús aus Madrid befasst sich diesbezüglich mit der Suche nach dem nächsten wichtigen Schritt in der Neurobiologie: 

„Wir würden gern eine Art Nervenkode finden, um beispielsweise zu verstehen, wie Wahrnehmung in
unserem Gehirn kodiert wird. Oder wie wir eine empfangene Information im Gedächtnis behalten: Code: Wie
geht das Gehirn einer Fliege oder eines Menschen vor? Nach welchem Grundprinzip?
Die Details werden natürlich bei jedem Organismus anders sein.
Aber vielleicht, vielleicht gibt es ein solches Grundprinzip, einen solchen Code von universellem Wert.
Wenn man den erst einmal entdeckt hätte, hätten wir einen enormen Sprung nach vorn gemacht.  

Er brächte uns ebenso weit voran, wie einst Mendels Gesetze die Genetik.“ 

Quelle: Jonathan Weiter „Zeit, Liebe, Erinnerung – Auf der Suche nach den Ursprüngen des Verhaltens“ erschienen 2000,  
Siedler Verlag, Berlin. 

[1] Der Medienkonsument wird durch sein genprogrammiertes arterhaltendes Programm zum Drogenabhängigen mit allen dem Drogenkonsum begleitenden Folgen und Gesundheitsschäden, da in seiner neuronalen Vernetzung Verbindungen für negative Informationen entstanden sind. Heute wissen wir aus der Forschung über Drogen, dass die Abhängigkeit durch Erinnerung entsteht, wenn die neuronalen Verbindungen erst einmal geschaffen sind. Der Mensch gerät, durch die geistige Viren erzeugenden Propagandamedien, in eine vierfache Genetische Falle. 
[2] Guten Morgen liebe Zahlen, im deutschen Nachrichtenmagazin “Der Spiegel“ Nr.27/2002 
“Zwei Forscherteams des Max-Planck-Instituts in Göttingen konnten jetzt nachweisen, dass sich die Synopsen in der frühen Hirnentwicklung auch ohne Kommunikationsreize bilden. Erst in der späteren Entwicklung werden 
Aktivierungsreize unverzichtbar.“ Quelle: Max-Planck-Institut Göttingen Atsushi Iriki von der Universität Tokio wies durch Hirnuntersuchungen an Primaten nach einem Werkzeuggebrauch nach, dass sich die Nervenzellen umorganisieren, um das Werkzeug in die Vorstellungswelt vom eigenen Körper zu integrieren. Quelle: Universität Tokio