default liedtke museum logo

Ētisks kapitālisms 2014-2020

Ar sirsnīgu pateicību veltīju nākamo nodaļu grāmatas "Systemopposition" autoram Maiklam Grevenam, kurš sarunās ar mani, izsakot kritiku un ieteikumus, ir devis vērtīgus padomus jaunas, taisnīgākas sociālās sistēmas veidošanā un šādi raksturojis ētiskā kapitālisma modelētāju:

"Dīters Liedke ir mākslinieks,
sociologs un sociālais filozofs...
līdz šim nezināmās intelektuālajās sfērās."

Prof. Dr. Mišels T. Grevens (Micheal Th. Greven), 2011. gads

Politikas zinātņu profesors / Marburgas, Darmštates un Hamburgas universitāšu dekāns / DVPW Ētikas komitejas un DVPW Pastāvīgās mācību un studiju komitejas priekšsēdētājs.
Luidži Sturzo īpašā balva Premio Amalfi/
Vācijas Politologu asociācijas goda zīme/
Ētiskā kapitālisma kā sociālās sistēmas izklāsta padomdevējs.

Mihaela Grevena apgalvojums liecina, ka Hēgeļa dialektika un viņa ideālisms ar Marksa materiālismu vēl nav īstenoti, sintezējot tos ētiskā kapitālismā.

Tālāk izklāstītās domas par ētisko kapitālismu nevar būt patentēts līdzeklis.

Šis saraksts nav izsmeļošs.
Protams, jauni sasniegumi un pētījumi mainīs prasību parametrus, taču kopā ar jaunajām atziņām tie norāda virzienu, kurā mēs nākotnē varam doties, lai panāktu mieru ar vairāk nekā 20 miljardiem cilvēku. Būtu jāņem vērā zināmi konteksti, jāapspriež nākotnes attīstības tendences, kā arī jāpievērš politiķu un uzņēmumu uzmanība, rosinot domāt par to, kā ētisko kapitālismu var attīstīt un īstenot sociālpolitiskā līmenī ne tikai Vācijā un Eiropā, bet visā pasaulē.

No šodienas viedokļa raugoties, nav ieteicams turpināt attīstīt kapitālismu ar tā vājajām un tumšajām pusēm, nenodarot vēl lielāku kaitējumu cilvēcei, dabai un videi. Gluži pretēji, mums ir vajadzīga jauna kapitālisma koncepcija, kas ietvertu kapitālisma priekšrocības un aizsargātu un īstenotu ANO hartā noteiktās cilvēktiesības un sugu saglabāšanu radīšanas izpratnē, kā arī būtu vērsta uz ilgtspējību un vidi kā galveno priekšnoteikumu un pamatu.
Mums kā jauns sociālās evolūcijas virzītājspēks ir nepieciešams
"Ētisks kapitālisms".

Ētiska kapitālisma evolucionārās priekšrocības:
Saskaņā ar jaunākajiem pētījumu rezultātiem tas atbilst mūsu ģenētiskajai un epiģenētiskajai, dabiskajai, sociālajai un evolucionārajai DNS programmai: "Būt mūsu cilvēkam".

Ētiska kapitālisma mērķi
Ētiskais kapitālisms ir vērsts uz ilgtspējīgu, videi draudzīgu produktu un uzņēmējdarbības modeļu izstrādi, kā arī uz ētisku peļņu, kurā pirmajā vietā ir cilvēki un daba.

1. tiesības uz brīvu attīstību
Katrai personai ir tiesības uz: Informācijas brīvība, preses brīvība, atbildīgo personu mediju kodeksa ievērošana, uz izglītību un brīvu radošuma un personības attīstību, brīva piekļuve Código Universo caur izglītības sistēmām, lai vienkāršāk (tikai redzot izpratni) neirobioloģiski pielāgotos esošajam radošumam viņa ticības kopienā, kultūrā un tautā, kā arī saprastu iepriekš nesaprasto reliģiju, tautu, kultūru, mākslas darbu un inovāciju, kā arī tiesības uz brīvi pieejamu internetu, izglītības, arodizglītības un apmācības sistēmām, kā arī tiesības uz informāciju par Código Universo un dažādiem plašsaziņas līdzekļu kodiem reģionā dominējošā valsts valodā un angļu valodā, kā arī bezmaksas piekļuvi ar datoru un bezmaksas interneta pieslēgumu.

2. pasaules kopienas aizsardzība
Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz savu brīvību un cieņas aizstāvību un pasaules kopienas aizsardzību pret totalitārām valsts sistēmām, diktatūrām, terorismu, karu, genocīdu, spīdzināšanu, apspiešanu, ekspluatāciju, rasismu, atstumtību, nepatiesu un maldinošu informāciju, kā arī pret tiešu un slēptu baiļu izplatīšanu.

3. tiesības uz beznosacījumu pamatienākumu.
Katram cilvēkam ir tiesības uz tīru dzeramo ūdeni, apģērbu, medicīnisko aprūpi, pārtiku, kā arī pienācīgu mājokli un/vai beznosacījumu pamatienākumiem, kas ļauj viņam pēc paša vēlēšanās uzņemties brīvprātīgu darbu sabiedrības labā vai veikt uzdevumus un darbu, kas piešķir jēgu viņa dzīvei un rada papildu ienākumus. Turklāt ikmēneša pamatienākumi dod viņam arī iespēju nostāties vienā no dažādiem sabiedrības labklājības līmeņiem. Ar Código Universo palīdzību atraisot savu epigenētikā esošo radošumu, katrs cilvēks veicina ētisko attīstību, savas valsts, uzņēmumu un savas dzīves ekonomiskos panākumus, izplatot ētiskus produktus un ētiskus uzņēmējdarbības modeļus, kā arī savu ekonomisko līdzdalību ētiskās koncepcijās.
Darbs vairs netiek aplikts ar nodokļiem.
Ienākumu vai darbaspēka nodokļi tiks atcelti kopā ar labklājības sistēmas izmaksām un veselības un pensiju apdrošināšanu un aizstāti ar tiešsaistes tirdzniecības nodokli lietošanas un piegādes vietā. Pievienotās vērtības nodoklis saglabāsies.

Veids
Lai sasniegtu ētiskā kapitālisma mērķus, mums nav vajadzīga valsts, globāla mēroga uzņēmums vai reliģiska kopiena, bet gan cilvēki visā pasaulē, kuri nevēlas turpināt atbalstīt ekspluatatīvas, dominējošas un duālistiskas sistēmas un kuri vēlas piedalīties pozitīvas, atvērtas ētiskas pasaules veidošanā. Likumi un konstitūcijas ir ētiska kapitālisma ceļā, nevis pret to. Taču pat tajās valstīs, kur ētiskais kapitālisms būs aizliegts, to atvērto valstu iedzīvotāju, kas dzīvo saskaņā ar ētiskā kapitālisma principiem, ātrāka un spēcīgāka radošuma attīstība, labāka veselība un augstāka labklājība praktiski un filozofiski pierāda cilvēku brīvākas veidošanas iespējas. Pakāpeniski pat slēgtās sociālajās sistēmās (kā to rāda pēdējo 500 gadu vēsture) nostiprināsies atziņa, ka bez brīvības, cieņas, labklājības un iedzīvotāju veselības (pasaules iedzīvotāju skaitam arvien pieaugot), ANO Cilvēktiesību hartas ievērošanas un reliģiskās brīvības neviena valsts nevar pastāvīgi novērst sociālās sistēmas attīstību.

Ierosinātie balsošanas jautājumi:
Vēlētāju kopiena un izstrādātie mākslīgā intelekta programmatūras rīki, kas izmanto iedzīvotāju rojveida inteliģenci, lai iedzīvotāju izstrādātie jautājumi nodotu balsošanai katru jautājumu ar trim "par" un trim "pret" (bezpersoniskas, grafiskas faktu filmas ar skaidriem paskaidrojumiem, kas balstīti uz pierādāmu informāciju un faktiem, kā arī ievēro mediju kodeksu, ko sagatavojuši un pārbaudījuši bezpartejiski studenti universitātēs), kas veicina vēlētāja brīvu lēmumu pieņemšanu.