default liedtke museum logo

Obnova sveta prostredníctvom výskumu a osvety
Informácie sú vírus alebo liek 2003

Informácie menia naše zdravie a spoločnosť. Teroristické útoky nám desivým spôsobom ukazujú, čo sme v posledných storočiach zmeškali. Museli sme sa naučiť, že spiatočnícke viery a ideológie môžu viesť k evolučnej ničote, beznádeji, depresii a/alebo agresii.

Po stáročia sa zákaz obrazového zobrazovania prírody a Boha prejavoval výkladom Koránu, a tak sa v čiastkových oblastiach predstavivosti ustálil zákaz fantázie, ktorý prináša a prinášal ničivé následky pre veriacich s príliš prísnym výkladom náboženských prikázaní. Dôsledky sa dajú pochopiť, ak sa zrušenie obmedzenia videnia a tvorivosti prirovná k náboženskému previneniu, čím sa prenesie zodpovednosť za budúcnosť len na Boha.

Takéto odovzdanie moci pre budúcnosť Bohu nezodpovedá vývoju sveta, pretože v evolúcii vedomia poznanie ľudských bytostí prispelo k tomu, že vývoj vlastného vnútorného sveta, neurónovej siete človeka a spoločnosti je vždy koordinovaný s vonkajším svetom. Dalo by sa tiež povedať, že príroda, evolúcia, budúca sila, vízia, umenie a tvorivosť - to všetko pochádza od Boha, a teda aj to, čím ľudia prispeli k rozvoju sveta. Striktné oddelenie Boha od človeka vedie k známym disharmóniám u veriacich (redukcia osobnosti, strachy, depresie, závislosti a agresie), a tak upevňuje moc mocných prostredníctvom mystiky, ako to bolo v stredoveku v Európe, čo viedlo k prenasledovaniu a upaľovaniu nositeľov poznania v kresťanskom svete. V čase pred Koránom a pred fatalistickým výkladom Koránu, ktorý sa presadil neskôr, sa v tej istej kultúrnej oblasti dosiahli vysoké kultúrne a humanistické výsledky. Spomeňme napríklad pyramídy, Alexandrijskú knižnicu, poéziu, astronómiu, architektúru, matematiku, medicínu a umenie.

Príkaz, aby si ľudia nepredstavovali niečo neznáme, evolučné, veci, procesy, systémy, budúcnosť, Boha, s čím sú však denne konfrontovaní, ako s potrebou alebo rituálom, alebo aby sa neriadili svojou intuíciou, blokuje ich predstavivosť. Vedie to k tomu, že závislosť od štátu a náboženstva je vlastná systému, pretože nepredstaviteľné, duchovné konštrukcie budúcnosti sa tak nevytvárajú v samotných ľuďoch, ale obyvateľstvo má čerpať silu z náboženstva a vedenia štátu - z nimi daných usmernení a zákonov. To znamená, že kvôli zákazu predstavivosti si ľudia nemôžu vytvárať nové myšlienky, obrazy alebo hodnoty vo svete, ktorý sa pozerá dozadu, a teda nemôžu budovať súčasné ideály pre budúcnosť, a to napriek tomu, že Kristus a Mohamed boli sami veľkými vizionármi a tvorcami zmien.

Bez vlastných a nových hodnôt nie je možné tvorivo a produktívne formovať budúcnosť. Vývoj a prosperitu jednotlivca i spoločnosti sťažujú obmedzenia tvorivosti a vízie. Populácia sa zastaví na vývojových stupňoch, ktoré sú pre ňu určené, alebo sa nevyvíja podľa prirodzených evolučných programov génov. Nie je preto prekvapujúce, že v náboženských systémoch a ideológiách orientovaných na minulosť sa idealizujú referenčné systémy a hodnoty minulosti.

Es findet ein Verteilungskampf im Heute mit den Werten von gestern statt. Als Konsequenz daraus und aus Angst vor dem Neuen und Fremden ergibt sich ein Kampf gegen die Werteveränderer, die eine Bewusstseinsevolution vorantreiben – also eine auf die Zukunft ausgerichteten Gesellschaftssysteme fördern. Oben beschriebenes Phänomen trifft auf die meisten in sich geschlossenen Ideologien und Glaubenssysteme zu. Der sich durch Erkenntnis, Fantasie und Zukunftsgestaltung vergrößernde Abstand zu extremen Fatalisten, Terroristen und Neonazis trägt dazu bei, dass diese sich von der sich weiterentwickelnden Welt selbst ausschließen und nur noch in ihrer eigenen Welt leben – immer aggressiver und aus unserer Sicht immer unmenschlicher reagieren oder agieren.

Die aber aus ihrer fatalistischen Wahrnehmung im Einklang mit ihrer Religion, ihrer Überzeugung oder aus innerer Notwendigkeit und nach Gottesgeboten handeln sowie von den Zukunfts- und Forschungswelten, von denen sie sich durch Gottes Wort (mit einer Auslegung der Einschränkung der Fantasie) ausgeschlossen glauben und in diesen Welten der Ungläubigen sie ihre Feindbilder sehen und deshalb andere Religionen oder Weltbilder und ihre Symbole bekämpfen und vernichten wollen (wie die Terroranschläge zeigen). 

Dies ist leicht möglich, da die Führungsgruppen der mit Religionen, Ideologien und Überzeugungen gekoppelten Machtsysteme ( auch demokratische Staaten), nach Innen (die zum System gehörenden Mitglieder) als auch nach Außen (Dritte), die Weiterentwicklung, Aufgeschlossenheit, Kreatitivät und Evolution zur Machterhaltung be- und verhindern. Die nicht zum engsten Kern der Machtsysteme Gehörenden werden fehlgeleitet oder eingeschüchtert, verängstigt und in ihrer Persönlichkeits-Entwicklung durch Informationsfilter gestört. Diejenigen, die durch ihre Kreativität gegen alle Widerstände neue menschenverbindende Ideen hervorbringen, neue Werte und Ideale schaffen, werden als Lügner dargestellt oder als Betrüger und Gesetzesbrecher vor Gericht gestellt, von ihren Familien und der Gesellschaft isoliert. In nächster Zeit wird sich der Bildungsabstand zwischen den Kulturen nicht elementar verändern, da auch in der westlichen Welt die Vorteile der Entschlüsselung von Kunst durch Museen und Medien sowie die Einbringung der Dekodierung der Kunst als Pflichtfach in den Schulen, der Schutz der Kreativen durch die Verfassungen und der Gehirnmanipulationen durch wild wuchernde negative Medieninformationen von an überholte Führungsinstrumente festhaltenden Kreise, noch nicht erkannt oder unterbunden wurde.

Genau in diesem Punkt, in der fast gleichen Ausgangsposition der westlichen Welt, des Orients und der Dritten Welt hinsichtlich der Kreativitätssteigerung durch eine verbesserte neuronale Vernetzung, liegt die Möglichkeit, dass bei einer globalen Einführung einer Formel für Kreativität durch die Medien mit neuen Programmen und Inhalten (da es sich um ein optisch bildhaftes – von Lesen, Schreiben und Vorbildung unabhängiges – Vermittlungssystem handeln müsste) alle Menschen denselben Schritt gleichzeitig vollziehen könnten. Die extremen Auswüchse, Diskrepanzen und Missverständnisse zwischen Kulturen, Religionen, Ideologien und Völkern würde bei Einführung einer solchen Kreativitätsformel – die richtiger Lebens- oder Friedensformel heißen müsste – in erheblichem Maße reduziert. Sie würde eine große Chance darstellen, das Kreativitäts- und Intelligenzniveau weltweit anzuheben sowie Terrorismus und Kriegsgefahren abzubauen.

V súčasnosti prebieha boj o rozdelenie s hodnotami včerajška. V dôsledku toho a zo strachu z nového a cudzieho sa vedie boj proti zmenám hodnôt, ktoré presadzujú revolúciu vedomia - inými slovami, ktoré presadzujú spoločenský systém orientovaný na budúcnosť. Uvedený jav sa vzťahuje na väčšinu samostatných ideológií a systémov viery. Zvyšujúci sa odstup od extrémnych fatalistov, teroristov a neonacistov prostredníctvom poznania, predstavivosti a formovania budúcnosti prispieva k tomu, že sa vylučujú z vyvíjajúceho sa sveta a žijú len vo svojom vlastnom svete - reagujú alebo konajú čoraz agresívnejšie a z nášho pohľadu čoraz neľudskejšie.

Ktorí však zo svojho fatalistického vnímania konajú v súlade so svojím náboženstvom, svojím presvedčením alebo z vnútornej nevyhnutnosti a podľa Božích prikázaní, ako aj z budúcich a bádateľských svetov, z ktorých sa podľa svojho presvedčenia vylučujú Božím slovom (s výkladom obmedzenia predstavivosti) a v týchto svetoch neveriacich vidia obrazy svojich nepriateľov, a preto chcú bojovať a ničiť iné náboženstvá alebo svetonázory a ich symboly (ako ukazujú teroristické útoky).

Je to ľahko možné, pretože vedúce skupiny mocenských systémov (aj demokratických štátov), ktoré sú spojené s náboženstvami, ideológiami a presvedčeniami, vnútorne (členovia patriaci do systému) aj navonok (tretie strany) bránia ďalšiemu rozvoju, otvorenosti, tvorivosti a evolúcii v záujme udržania moci. Tí, ktorí nepatria k najbližšiemu jadru mocenských systémov, sú zavádzaní alebo zastrašovaní, vystrašení a ich osobnostný vývoj je narušený informačnými filtrami. Tí, ktorí svojou tvorivosťou napriek všetkému prinášajú nové myšlienky, ktoré spájajú ľudí, vytvárajú nové hodnoty a ideály, sú vykresľovaní ako klamári alebo postavení pred súd ako podvodníci a porušovatelia zákona, izolovaní od svojich rodín a spoločnosti. V blízkej budúcnosti sa vzdelanostná priepasť medzi kultúrami živelne nezmení, pretože ani v západnom svete sa ešte nerozpoznal a nezastavil prínos dekódovania umenia prostredníctvom múzeí a médií, ako aj zavedenie dekódovania umenia ako povinného predmetu na školách, ochrana tvorivých ľudí prostredníctvom ústav a manipulácia mozgov prostredníctvom bezuzdných negatívnych mediálnych informácií zo strany kruhov, ktoré sa držia zastaraných nástrojov vedenia.

Práve v tomto bode, v takmer rovnakej východiskovej pozícii západného sveta, Orientu a tretieho sveta, pokiaľ ide o zvyšovanie kreativity prostredníctvom zdokonaleného prepojenia neurónov, spočíva možnosť, že pri globálnom zavedení vzorca kreativity prostredníctvom médií s novými programami a obsahom (keďže by muselo ísť o opticky obrazový - na čítaní, písaní a predchádzajúcom vzdelaní nezávislý - sprostredkovací systém) by mohli všetci ľudia urobiť rovnaký krok súčasne. Extrémne excesy, rozpory a nedorozumenia medzi kultúrami, náboženstvami, ideológiami a národmi by sa výrazne znížili, keby sa zaviedol takýto vzorec tvorivosti - ktorý by sa mal skôr nazývať vzorcom života alebo vzorcom mieru. Predstavovalo by to veľkú príležitosť na zvýšenie úrovne tvorivosti a inteligencie na celom svete a na zníženie terorizmu a hrozby vojny.

Tvorivosť a mozgové blokády až do dnešného dňa
V Európe sme v priebehu dejín zažili, že náboženstvo v spojení s mocenskými systémami bránilo obyvateľstvu v prístupe k vedomostiam (čítanie a písanie). Tento stav prelomil až v 15. storočí Johannes Gutenberg a jeho vynález tlače, ktorý viedol k rozmnožovaniu a šíreniu kníh, a tým aj vedomostí po celom vtedajšom svete. Štatistiky ukazujú, že privilegovaní obyvatelia Európy mali v tom čase približne 900 000 kníh. O storočie neskôr ich bolo vďaka Gutenbergovi už deväť miliónov. Gutenberg významne prispel k prelomeniu elitárskej blokády.

Dominancia monopolu na správu vedomostí pretrvávala dlho, ale v jednotlivých územných spolkových krajinách Nemecka sa niekdajšie privilégium vedieť čítať a písať stalo povinnosťou až koncom 18. storočia vďaka úsiliu osvietencov. Povinná školská dochádzka bola v nemecky hovoriacom svete zavedená v Prusku v roku 1794. Ale nielen u nás, ale aj vo väčšine európskych krajín sa v tomto období začalo s gramotnosťou obyvateľstva. Cieľom bolo tiež bojovať proti chudobe, nevedomosti a letargii ľudí, a tak prispieť aktivitou a výrobou k udržaniu a zlepšeniu stavu. Pomaly sa začali zlepšovať životné podmienky obyvateľstva, priemerná dĺžka života sa predlžovala a dojčenská úmrtnosť sa neustále znižovala až do súčasnosti. Už 200 rokov prispieva gramotnosť, vzdelávanie a učenie k prudkému šíreniu vedomostí, čím sa prelomili vyššie opísané monopoly na vedomosti.

Dnes k nám prostredníctvom všetkých médií denne preniká obrovská záplava informácií, bez ktorých si už nevieme predstaviť svoj život, a preto je pre nás veľmi ťažké rozlíšiť dôležité od nedôležitého. U niektorých veľmi citlivých ľudí to vedie k abstinencii od mediálnych informácií alebo pri nesprávnej ponuke či výbere k depresii, agresii alebo samovražde a u extrémnych fatalistov pod vedením k symbióze samovraždy a agresie. Pri týchto procesoch podporujúcich alebo vyvolávajúcich ochorenia je mozog dočasne alebo trvalo paralyzovaný vo veľkých oblastiach mentálnymi alebo emocionálnymi vírusmi. K negatívnym zdrojom informácií patria v odstupňovanej miere aj hororové filmy a hry alebo príslušné tlačené produkty, ako aj negatívne zveličené rozhlasové, printové a televízne správy a reportáže, ktoré v mysli príjemcu vyvolávajú strach. Neodpovedá to evolučne, informačne, génmi naprogramovaným zmyslovým orgánom človeka, ako aj neurónovej sieti jeho mozgu, že v jeho životnom okruhu najviac asi 100 km sa môžu do vedomia pozorovateľa implantovať informácie negatívneho druhu a informácie skresľujúce realitu, ako mentálne vírusy nepripravené a tu redukovať neurónovú sieť takým spôsobom a manipulovať s ňou tak, že to vedie k negatívnemu poznaniu sveta, takže títo ľudia chcú dosiahnuť svoju izoláciu od tohto negatívneho sveta, a to aj graduálnym spôsobom. Priamy príjem informácií zmyslovými orgánmi, ktorý sa vyvinul evolúciou, je obmedzený na okruh asi 100 m od pozorovateľa.
Vo vzdialenosti väčšej ako 400 m už ani s najlepšími očami nedokážeme rozpoznať detaily. Kto v živote videl ľudí zmrzačených v tomto okruhu? Genetické naprogramovanie sa riadi princípom zachovania druhu tak, že všetky negatívne a život ohrozujúce informácie v okruhu zorného poľa majú prednosť pred možnosťami priameho zmyslového vnímania, aby bol jedinec schopný okamžite prijať ochranné opatrenia pre seba a pre svoj druh.

Tento evolučný ochranný inštinkt, ktorý chráni druh, využívajú niektoré mediálne spoločnosti a politici (Hitlerova cesta k moci je ukážkou používania a kombinácie mentálnych vírusov a preprogramovania neurónových sietí) ako spravodajskú a propagandistickú mediálnu pascu. Dokonca na úkor negatívne sa rozvíjajúceho sveta zvyšujú svoje zisky a moc tým, že podporujú alebo dokonca organizujú kriminalitu, extrémistické a teroristické akcie a zároveň sa demokraticky dožadujú drastických opatrení, väčšej moci a obmedzovania ústavou garantovaných základných ľudských práv v boji proti kriminalite, terorizmu a porušovaniu ľudských práv.

Na presadenie ich politickej požiadavky sa globálne negatívne informácie prenášajú aj multimediálne do tváre a poľa vedomia príjemcu - v okruhu 100 m - a tým sa do jeho vedomia a neurónovej siete inštaluje svet skreslený strachom ako realita, ktorá môže znížiť jeho inteligenciu - ako ukazujú štúdie - až o 30 % mutáciami na synapsách. Na jednej strane tento negatívne prekreslený svet nezodpovedá realite vonkajšieho zorného poľa, ktorá sa vyvinula evolúciou, a na druhej strane zníženie inteligencie a kreativity obmedzuje schopnosť človeka s poškodeným mozgom robiť si úsudky. Okrem toho, ako potvrdili mnohé výskumy, existujú aj iné fyzické a psychické ochorenia spôsobené strachom, depresiami a znížením osobnosti. Z tohto dôvodu zostávajú zákerní páchatelia poškodenia mozgu chorému skrytí aj vďaka zníženiu jeho inteligencie. Medziročný nárast počtu pacientov s depresiou...
hovoria svojím vlastným jazykom a WHO ich o to požiadala. Len v Nemecku trpí depresiou 340 000 ľudí a ročne sa spácha viac ako 11 000 samovrážd, a to nepočítame vysoký počet nenahlásených prípadov, ktoré odborníci predpokladajú. Tieto súvislosti a účinky potvrdzuje rozsiahly výskum a štúdia "Depression 2000", ktorú uverejnil nemecký Inštitút Maxa Plancka pre psychiatriu v Mníchove.
ktorú vydal nemecký Inštitút Maxa Plancka pre psychiatriu v Mníchove: "Empiricky dokázané faktory zraniteľnosti a rizika depresívnych ochorení sú okrem pohlavia (ženy častejšie ochorejú) najmä
Rodinné genetické faktory: pravdepodobnosť výskytu depresie v priebehu života je významne zvýšená u prvostupňových príbuzných osôb trpiacich depresiou; bola preukázaná rozdielna frekvencia ochorenia u jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat.
Neurobiologické zmeny: Poruchy prenosu signálov v rámci neurónov a medzi nimi, ako aj endokrinologické vplyvy (napr. kortizol, melatonín) a poruchy regulácie spánku a bdenia. Určité dysfunkčné kognitívne štýly, predošlé úzkostné poruchy a závislosť od psychotropných látok - akútne a chronické psychosociálne (stresové) faktory, ako sú odlúčenie, nezamestnanosť, životné krízy, zážitky straty a osamelosti (ľudia žijúci osamote alebo odlúčení majú výrazne zvýšené riziko ochorenia) a určité chronické fyzické ochorenia (napr. syndrómy chronickej bolesti)." Zdroj: Inštitút Maxa Plancka pre psychiatriu, MníchovNeurobiologické zmeny: Poruchy prenosu signálov v rámci neurónov a medzi nimi, ako aj endokrinologické vplyvy (napr. kortizol, melatonín) a poruchy regulácie spánku a bdenia. Určité dysfunkčné kognitívne štýly, predošlé úzkostné poruchy a závislosť od psychotropných látok - akútne a chronické psychosociálne (stresové) faktory, ako sú odlúčenie, nezamestnanosť, životné krízy, zážitky straty a osamelosti (ľudia žijúci osamote alebo odlúčení majú výrazne zvýšené riziko ochorenia) a určité chronické fyzické ochorenia (napr. syndrómy chronickej bolesti)." Zdroj: Inštitút Maxa Plancka pre psychiatriu, Mníchov
Spúšťacie faktory ochorenia závisia od významov, ktoré chorý pripisuje negatívnym kogníciám.

To však nemôže zakryť skutočnosť, že humus a živnú pôdu pre tieto mentálne vírusy pripravujú propagandistické médiá (ochotné mediálne spoločnosti, ktoré sú v službách mocenských štruktúr tým, že vyvolávajú strach, obmedzujú inteligenciu a demokraciu). Okrem toho všetky príčinné a rizikové faktory, ktoré vymenoval Inštitút Maxa Plancka, možno priamo alebo nepriamo - potvrdené ďalšími štúdiami - vysledovať k dnešnej prevládajúcej mediálnej praxi ako k príčinnej udalosti. Okrem toho etiologický výskum depresie predpokladá multipríčinný súbor podmienok, v ktorom zohrávajú rovnako dôležitú úlohu genetické, neurobiologické, psychologické, sociálne a behaviorálne faktory. Ak sa početné medzinárodné, empiricky overené výsledky výskumov z uvedených oblastí a z dejín umenia, evolučného výskumu, ako aj evolučnej teórie kognitívnych systémov premietnu do mriežky, vznikne jasne potvrdzujúci obraz - propagandou médií ovplyvnených mentálnych vírusov, ktoré môžu neustále mutovať prostredníctvom nových negatívnych informácií, a tak sa v klinickom obraze prejavujú rôznymi symptómami.

Maximálne zvýšenie zisku a rozšírenie moci prostredníctvom politiky a propagandistických médií sa nezastaví ani pred poškodením mozgu ľudí. Výsledkom je väznenie a vraždenie všetkých možných odporcov režimu, vojny a snaha o vyhladenie celých etnických skupín a národov (pozri www.Shoa.de).
Príkladom tohto fenoménu je nacistický režim
Stalinovej éry alebo vojny proti Saddámovi Husajnovi a vedomou či nevedomou pomocou mediálnych spoločností, ktoré boli pri moci. Prostredníctvom vedeckej práce historikov je tento fenomén prezentovaný zrozumiteľným spôsobom.

Dnes sa nezabúda na to, že ľudia posadnutí mocou, ktorí kedysi prežili túto mentálnu
epidémie a rozpoznala súvislosti, je odolná voči opätovnému šíreniu tejto choroby.
Aby sa tomu zabránilo, výskumné štúdie sa ignorujú, falšujú, propagujú a používajú v rozpore s ich výsledkami na dosiahnutie politických cieľov - s opačným účinkom. (Početné príklady možno nájsť v médiách v oblasti drog, katastrof, kriminality, neonacistického hnutia, xenofóbie, vzdelávania, umenia a umelcov, medicíny atď.). Ako ukazujú štúdie, proces bránenia voľnému rozvoju osobnosti prostredníctvom fyzického poškodenia mozgu môže viesť k zníženiu priemerného inteligenčného kvocientu (IQ) zo 100 až 110 na hodnoty pod 80. Človek myslí len na dobre známe testovacie strachy, ktoré môžu dočasne blokovať ako budúci strach, čiastočné oblasti neurónového zosieťovania.

Človek zmanipulovaný propagandistickými médiami je, ako ukázal vývoj národného socializmu v Nemecku, neschopný prijímať ako volič uvážené politické rozhodnutia v dôsledku uzavretých zdrojov kreativity a inteligencie (pozri tiež www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilme). Mozog zraneného môže byť v tomto stave manipulovaný posadnutou silou, aby inštinktívne pretváral neurónovú sieť zníženého vedomia (elimináciou alebo obmedzením kritickej, vyrovnávajúcej a tvorivej siete vedomia) prostredníctvom jednoduchých, emočne nabitých nových informácií. Prenesené do vzdelávania v demokratických krajinách západného sveta, podľa vedeckých štúdií (pozri štúdiu Pisa) týkajúcich sa príslušných národných skupín v porovnaní, dospievajúci už v priemere nie sú schopní dosahovať špičkové študijné výsledky (prostredníctvom zníženia IQ). Rovnaké výsledky sa potom neskôr premietnu do ročných ekonomických údajov krajiny, ak sa mediálna konzumácia negatívnych informácií neobmedzí, ale ešte viac podporí. Intelektuálne uzavretému mediálnemu recipientovi zostáva okrem možného rozvoja agresie alebo depresie otvorená len cesta k dobrovoľnej povinnej práci (ktorá zasa dáva mentálnym vírusom novú silu) alebo možnosť prevziať všeobecné smerovanie spoločnosti, ktoré chcú vládcovia bez kritiky a motivácie. Na začiatku tretieho tisícročia je načase zahrnúť do ústav, aby sa v populácii prostredníctvom povinného vzdelávania vycvičil a vytvoril systém vedomostí, tvorivá mriežka vedomia, ktorá tak posilňuje neurónovú sieť a je v nej osobitne ukotvená. To by ľuďom umožnilo selektívne a nevedome prefiltrovať záplavu evolučne dôležitých aj nedôležitých informácií, ktoré sa na nich valia, a tak zabrániť obmedzeniu inteligencie a tvorivosti a zároveň dosiahnuť opak, a to automaticky podporovať tvorivosť a inteligenciu počas celého života. Katja Thimmová v časopise Der Spiegel uvádza:

"Každý proces učenia mení mozog" [2].

Gerhard Roth, neurológ z Brémskej univerzity a rektor Hanse-Wissenschaftskolleg v Delmenhorste, to potvrdzuje v tej istej správe:
"Každý proces učenia je sprevádzaný zmenou v mozgu".

Viditeľná tvorivosť je druhovo zachovaná, formuje neuronálnu sieť. Profesor matematiky a didaktiky Gerhard Preiß z Univerzity vo Freiburgu:


"Hoci etika a zákony zakazujú invazívne experimenty na mozgu
ľudia. Vedci však na základe pokusov na zvieratách vedia, že zložité mozgy sa učia podobným spôsobom.
Podobné procesy prebiehajú v ich mozgu, keď abstrahujú, zovšeobecňujú a rozdeľujú prostredie do kategórií, ako sú malé a veľké, hlasné a tiché. Základné nervové mechanizmy sú univerzálne od morských slimákov...
...ľuďom."

Učenie znamená ukotvenie informácií v mozgu takým spôsobom, aby ich bolo možné kedykoľvek obnoviť. O možnom nástroji na rozvoj tvorivosti, inteligencie a ľudskosti povedal umelec Prof. Joseph Beuys:

"Umenie je podľa mňa jedinou evolučnou silou. To znamená, že len vďaka tvorivosti človeka sa môžu zmeniť podmienky."

Od roku 1988 je vďaka umeleckému vzorcu k dispozícii intelektuálny nástroj na zmenu okolností. Umožňuje všeobecne platný prístup k tvorivosti a okrem teórie aj graficko-optický spôsob podpory siete neurónov tvorivosti v mozgu, ktorá ako mriežka tvorivého vedomia umožňuje tvorivosť vnímať a predfiltrovať a uložiť ju ako poznanie. O procesoch v mozgu sa Gerhard Preiß vyjadruje takto:

"Mozog sa musí chrániť pred prílišným učením. Pre
sekundu za sekundou sa o jeho pozornosť uchádza nesmierne množstvo dojmov a vnemov. Ak by sa všetky uložili, mozog by bol v krátkom čase paralyzovaný záplavou nezmyselného dátového odpadu.
záplavou nezmyselného dátového odpadu. Preto musí zvládnuť najmä dve náročné úlohy: Odlíšenie dôležitého od nedôležitého...
od nedôležitých a vytvárať kategórie.
Najprv mozog destiluje zo všetkých myšlienok a nápadov, zmyslových podnetov, pocitov a
vnemy a zážitky, tú malú časť, ktorú považuje za dostatočne dôležitú na to, aby bola uložená v mozgu a
a pamätal si. Tento výpis je potom potrebné zoradiť. Pretože len pre tých, ktorí sú schopní rozpoznať kategóriu "jablko" v slovách Boskop, Cox Orange a Granny Smith, má svet zmysel. Obrovskú prácu filtrovania a triedenia vykonáva sieť približne 100 miliárd nervových buniek v hlave, ktoré sú navzájom prepojené celkovo približne 100 biliónmi kontaktných bodov (synapsií). Každý dojem, každý podnet, každá okolnosť, ktorej je človek vystavený, mení túto jemnú sieť tým, že posilňuje určité neurónové spojenia a oslabuje iné."

Vzorec na dešifrovanie umenia nielenže vytvára posilnenú sieť tvorby v mozgu, ale aj predfiltruje informácie pre vedomie, takže mozog sa odľahčí a vedomosti sú pripravené (ako jablko), rozpoznateľné ako tvorivosť, prezentované. Viditeľná tvorivosť je druhovo dôležitá, formuje neurónovú sieť. Synopsy a ich vzájomné prepojenia, ktoré sa v detstve až do puberty vyvíjali na základe daného génového programovania, nové informácie a druhovo chránené poznatky sa v dospelosti formujú nanovo, prevažne druhovo chránenými poznatkami, ktoré sú vopred filtrované vedomím. Tento vzorec umožňuje podporovať predstavivosť a formovanie budúcnosti prostredníctvom rýchlo sa rozvíjajúcej neurónovej siete na tvorivý výkon. Dnes možno predpokladať, že sa v mozgu vytvorí centrum a/alebo sieť kreativity. Keďže naším primárnym zmyslovým vnímaním je zrak, rozpoznávanie tvorivosti alebo umenia, selektívne vnímanie vizuálnych tvorivých zmien, tvorivé videnie je najdôležitejším a najefektívnejším procesom nášho konkrétneho duševného vývoja. Proces poznávania tvorivosti je vytvorený a/alebo podporovaný druhovo zachovávajúcim programovaním génov na evolučný motor vedomia a vzorcom. Samozrejme, rozdiel medzi ľuďmi, ktorí toto poznanie pochopili a etablovali vo svojej neurónovej sieti, sa zväčšuje vyššou rýchlosťou a hustotou poznania, pretože z chleba a hier filtrujú práve tie informácie, ktoré sú dôležité pre vývoj ich synapsií a siete tým, že rozoznávajú zmeny v dnešnej rozmanitosti médií. Podľa nemeckého výskumníka a antropológa Friedemanna Schrenka by preskúmanie tejto vedeckej medzery mohlo rýchlo urýchliť ľudskú biokultúrnu evolúciu. Základný princíp - hľadaný kód - sa jasne ukazuje pre všetky formy života ako génový program zachovávajúci druh, ktorý filtruje informácie pre zachovanie druhu a ukladá ich do siete neurónov. Súvislosti a spätný proces duševného a telesného úpadku boli popísané už skôr a sú podložené mnohými empiricky overenými štúdiami:

a) priorita pozitívnych informácií pri zachovaní druhov
b) Drogová závislosť na negatívnych informáciách prostredníctvom neprirodzenej zmeny nervovej siete
c) Génmi naprogramovaná adaptácia osobnosti na negatívny vonkajší svet
d) Zmena vonkajšieho sveta vlastnými skutkami, aby zodpovedal vnútorným poznatkom vlastnej neurónovej siete, až po besnenie, rasovú nenávisť, antisemitizmus, socializmus, komunizmus, kapitalizmus, vykorisťovateľský koloniálny alebo globálny kapitalizmus, náboženský fanatizmus, terorizmus, vojnu alebo - a s tým sa stretávame často - celkom normálne šialenstvo. Často sa tieto javy vyskytujú v zmiešaných formách, ktoré môžu byť napríklad regionálne, národné alebo charakterizované skupinovým vedomím.

V tejto súvislosti sa Alberto Ferrús, neurobiológ a výskumník z Madridu, zaoberá hľadaním ďalšieho dôležitého kroku v neurobiológii:


"Chceli by sme nájsť akýsi neurónový kód, aby sme pochopili, ako je napríklad vnímanie zakódované v
zakódované v našom mozgu. Alebo ako si uchovávame prijaté informácie v pamäti: Kód: Ako
robí mozog muchy alebo človeka? Podľa akého základného princípu?
Podrobnosti sa samozrejme líšia pre každý organizmus.
Ale možno, možno existuje takýto základný princíp, takýto kódex univerzálnej hodnoty.
Po jeho objavení by sme urobili obrovský skok vpred.

Posunulo by nás to tak ďaleko, ako kedysi Mendelove zákony posunuli genetiku."


Zdroj: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" (Čas, láska, pamäť - Hľadanie pôvodu správania), publikované v roku 2000,
Siedler Verlag, Berlín.

[1] Konzument médií sa prostredníctvom svojho génového programu na zachovanie druhu stáva závislým na drogách so všetkými dôsledkami a poškodením zdravia, ktoré sprevádzajú užívanie drog, pretože v jeho neurónovej sieti sa vytvorili prepojenia pre negatívne informácie. Z výskumu drog dnes vieme, že po vytvorení nervových spojení vzniká závislosť na základe pamäti. Človek sa prostredníctvom propagandistických médií produkujúcich mentálny vírus dostáva do štvornásobnej genetickej pasce.
[2] Dobré ráno, milé čísla, v nemeckom spravodajskom časopise "Der Spiegel" č. 27/2002.
"Dvom tímom výskumníkov z Inštitútu Maxa Plancka v Göttingene sa teraz podarilo preukázať, že synopsy sa v ranom vývoji mozgu vytvárajú aj bez komunikačných podnetov. Až v neskoršom vývoji
aktivačné podnety sa stávajú nevyhnutnými." Zdroj: Inštitút Maxa Plancka v Göttingene Atsushi Iriki z Tokijskej univerzity prostredníctvom štúdií mozgu primátov po použití nástroja dokázal, že neuróny sa reorganizujú tak, aby integrovali nástroj do imaginárneho sveta vlastného tela. Zdroj: Tokijská univerzita