default liedtke museum logo

Etický kapitalizmus 2014-2020

Nasledujúcu kapitolu venujem s úprimným poďakovaním autorovi knihy "Systemopposition" Michaelovi Grevenovi, ktorý mi v rozhovoroch prostredníctvom kritiky a podnetov poskytol cenné rady pre rozvoj nového spravodlivejšieho sociálneho systému a takto opísal modelára etického kapitalizmu:

"Dieter Liedtke je umelec,
sociológ a sociálny filozof...
v doteraz neznámych intelektuálnych oblastiach."

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011

Profesor politológie / dekan univerzít v Marburgu, Darmstadte a Hamburgu / predseda Etickej komisie DVPW a Stálej komisie DVPW pre výučbu a štúdium.
Zvláštna cena Luigiho Sturza Premio Amalfi/
Čestný odznak Nemeckého politologického združenia/
Poradca pre náčrt etického kapitalizmu ako sociálneho systému.

Vyjadrenie Michaela Grevena ukazuje, že Hegelova dialektika a jeho idealizmus s Marxovým materializmom ešte neboli realizované prostredníctvom syntézy do etického kapitalizmu.

Nasledujúce myšlienky o etickom kapitalizme nemôžu byť patentovaným liekom.

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci.
Samozrejme, nový vývoj a výskum posunú parametre požiadaviek, ale spolu s novými poznatkami naznačujú smer, ktorým sa môžeme v budúcnosti uberať v mieri s viac ako 20 miliardami ľudí. Mali by sa zohľadniť známe súvislosti, diskutovať o budúcom vývoji, ale aj upozorniť naň politikov a podniky a podnietiť úvahy o tom, ako možno rozvíjať a uplatňovať etický kapitalizmus na sociálno-politickej úrovni nielen v Nemecku a Európe, ale na celom svete.

Z dnešného pohľadu nie je vhodné ďalej rozvíjať kapitalizmus s jeho slabými a temnými stránkami bez toho, aby sme nespôsobili ešte väčšie škody ľudstvu, prírode alebo životnému prostrediu. Naopak, potrebujeme novú kapitalistickú koncepciu, ktorá by zahŕňala výhody kapitalizmu a ktorá by chránila a uplatňovala ľudské práva Charty OSN a zachovanie druhov v zmysle stvorenia, ako aj zameranie na udržateľnosť a životné prostredie ako základný predpoklad a základ.
Potrebujeme ako nový sociálny vývojový ťah
"Etický kapitalizmus".

Evolučná výhoda etického kapitalizmu:
Podľa najnovších výsledkov výskumu zodpovedá nášmu genetickému a epigenetickému, prírodnému, sociálnemu a evolučnému naprogramovaniu DNA: "Byť naším človekom".

Ciele etického kapitalizmu
Etický kapitalizmus sa zameriava na vývoj udržateľných produktov a obchodných modelov šetrných k životnému prostrediu a na etické zisky, ktoré kladú na prvé miesto ľudí a prírodu.

1. právo na slobodný rozvoj
Každý človek má právo na: Slobodu informácií, slobodu tlače, zohľadňovanie kódexu médií zodpovednými osobami, na vzdelávanie a slobodný rozvoj tvorivosti a osobnosti, slobodný prístup k Código Universo prostredníctvom vzdelávacích systémov pre najjednoduchšie (len videním pochopenie) neurobiologické prispôsobenie existujúcej tvorivosti v jeho spoločenstve viery, kultúry a ľudí, ako aj pochopenie doteraz nepochopených náboženstiev, národov, kultúr, umeleckých diel a inovácií, ako aj právo na voľne prístupný internet, vzdelávacie, odborné a školiace systémy, okrem práva na informácie o Código Universo a rôznych mediálnych kódexoch v regionálne prevládajúcom národnom jazyku a v angličtine, ako aj na bezplatný prístup s počítačom a bezplatným pripojením na internet.

2. Ochrana zo strany svetového spoločenstva
Každý má právo na ochranu svojich slobôd a dôstojnosti a na ochranu svetového spoločenstva pred totalitnými štátnymi systémami, diktatúrami, terorizmom, vojnou, genocídou, mučením, útlakom, vykorisťovaním, rasizmom, vylúčením, falošnými a zavádzajúcimi informáciami a pred priamym a skrytým nenápadným šírením strachu.

3. právo na nepodmienený základný príjem
Každý človek má právo na: čistú pitnú vodu, oblečenie, lekársku starostlivosť, stravu, ako aj dôstojné bývanie a/alebo nepodmienený základný príjem, ktorý mu umožňuje vykonávať dobrovoľnú prácu pre spoločnosť na vlastnú žiadosť alebo vykonávať úlohy a práce, ktoré dávajú zmysel jeho životu a prinášajú ďalší príjem. Okrem toho mu mesačný základný príjem dáva aj možnosť postaviť sa na jednu z rôznych úrovní bohatstva v spoločnosti. Odblokovaním svojej epigeneticky existujúcej kreativity prostredníctvom Código Universo prispieva každý človek k etickému rozvoju, k ekonomickému úspechu svojej krajiny, spoločností a svojho života šírením etických výrobkov a etických obchodných modelov a vlastnou ekonomickou účasťou na etických koncepciách.
Práca už nie je zdaňovaná.
Zdaňovanie príjmov alebo práce sa zruší spolu s nákladmi na sociálny systém a zdravotné a dôchodkové poistenie a nahradí sa daňou z online predaja v mieste použitia a dodania. Daň z pridanej hodnoty zostane zachovaná.


Spôsob
Na realizáciu cieľov etického kapitalizmu nepotrebujeme štát, globálnu spoločnosť alebo náboženskú komunitu, ale ľudí na celom svete, ktorí nechcú naďalej podporovať vykorisťovateľské, dominantné a dualistické systémy a ktorí sa chcú podieľať na pozitívnom, otvorenom dizajne etického sveta. Zákony a ústavy stoja v ceste etickému kapitalizmu, a nie proti nemu. Ale aj v štátoch, kde bude etický kapitalizmus zakázaný, rýchlejšie a silnejšie sa rozvíjajúca tvorivosť, lepšie zdravie a vyššia prosperita obyvateľstva otvorených štátov, ktoré žijú podľa zásad etického kapitalizmu, dokazujú praktické a filozofické slobodnejšie možnosti formovania ľudí. Postupne aj v uzavretých spoločenských systémoch (ako ukazujú dejiny posledných 500 rokov) prevládne poznanie, že bez slobody, dôstojnosti, blahobytu a zdravia obyvateľstva (pri stále rastúcom počte obyvateľov sveta), dodržiavania Charty ľudských práv OSN a náboženskej slobody nemôže žiadny štát natrvalo zabrániť vývoju spoločenského systému.

Navrhované otázky na hlasovanie:
Komunita voličov a vyvinuté softvérové nástroje umelej inteligencie, ktoré využívajú inteligenciu roja obyvateľstva, aby umožnili klásť občanmi vyvinuté volebné otázky ku každej otázke s tromi za a tromi proti (neosobné, grafické filmy s faktami s jasnými vysvetleniami založenými na preukázateľných informáciách a vytvorené a overené na základe faktov a dodržiavania mediálneho kódexu nestrannými študentmi na univerzitách), ktoré podporujú slobodné rozhodovanie voličov.