default liedtke museum logo

Fornyelse af verden gennem forskning og oplysning
Information er virus eller medicin 2003

Information ændrer vores sundhed og samfund. Terrorangreb viser os på en skræmmende måde, hvad man har overset i de sidste århundreder. Vi måtte lære, at bagudrettede trosretninger og ideologier kan føre til evolutionær tomhed, håbløshed, depression og/eller aggression.

I århundreder blev forbuddet mod billedlig repræsentation af naturen og Gud manifesteret ved fortolkningen af Koranen, således at der på delområder af fantasien blev fastsat et fantasiforbud, som bringer og bragte ødelæggende konsekvenser for de troende med en for streng fortolkning af religionens bud. Virkningerne kan forstås, hvis man sidestiller en ophævelse af begrænsningen af visioner og kreativitet med en religiøs overskridelse og dermed overdrager handlen med fremtiden til Gud alene.

En sådan overdragelse af magten over fremtiden til Gud svarer ikke til verdens udvikling, da menneskets erkendelse i bevidsthedsudviklingen har bidraget til, at udviklingen af ens egen indre verden, af menneskets neuronale netværk og af samfundet altid er koordineret med den ydre verden. Man kan også sige, at naturen, udviklingen, fremtidsmagten, visioner, kunst og kreativitet - alt sammen kommer fra Gud og derfor også de ting, som mennesket har bidraget til verdens udvikling. En streng adskillelse mellem Gud og mennesker fører til de velkendte disharmonier hos de troende (personlighedsreduktion, frygt, depressioner, afhængighed og aggressioner) og konsoliderer således de stærkes magt gennem mysticisme, som i middelalderen i Europa, hvilket førte til forfølgelse og afbrænding af vidensformidlerne i den kristne verden. I tiden før Koranen og før den fatalistiske fortolkning af Koranen, som senere blev udbredt, blev der inden for samme kulturelle område skabt høje kulturelle og humanistiske resultater. Tænk f.eks. på pyramiderne, biblioteket i Alexandria, poesi, astronomi, arkitektur, matematik, medicin og kunst.

Et bud til folk om ikke at forestille sig noget ukendt for dem, evolutionært, ting, processer, systemer, fremtiden, Gud, som de ikke desto mindre konfronteres med dagligt, som et behov eller ritual, eller ikke at følge deres intuition, blokerer deres fantasi. Det fører til, at afhængigheden af staten og religionen er indbygget i systemet, da ikke-forestillede, åndelige fremtidskonstruktioner således ikke skabes i befolkningen selv, men befolkningen skal hente sin styrke fra religionen og statsledelsen - fra retningslinjer og love, som de giver. Det vil sige, at på grund af forbuddet mod fantasi kan mennesket ikke skabe nye ideer, billeder eller værdier for sig selv i en verden, der er bagudrettet, og dermed kan det ikke opbygge moderne idealer for fremtiden, og det til trods for at Kristus og Muhammed selv var store visionære og forandringsskabende personer.

Uden deres egne og nye værdier er der ingen kreativ og produktiv udformning af fremtiden muligt. Udvikling og velstand, både for den enkelte og for samfundet, vanskeliggøres af begrænsninger i kreativitet og visioner. Befolkningen stopper på de udviklingsstadier, der er beregnet til den, eller udvikler sig ikke i overensstemmelse med genernes naturlige evolutionære programmer. Det er derfor ikke overraskende, at fortidens referencesystemer og værdier idealiseres i bagudrettede religiøse systemer og ideologier.

Der er en kamp om fordelingen i dag med værdierne fra i går. Som en konsekvens heraf og af frygt for det nye og fremmede er der en kamp mod de værdiændringer, som fremmer en bevidsthedsrevolution - med andre ord, som fremmer et samfundssystem, der er orienteret mod fremtiden. Det ovenfor beskrevne fænomen gælder for de fleste selvstændige ideologier og trossystemer. Den stigende afstand til ekstreme fatalister, terrorister og nynazister gennem erkendelse, fantasi og udformning af fremtiden bidrager til, at de udelukker sig selv fra den verden, der udvikler sig, og kun lever i deres egen verden - og reagerer eller handler mere og mere aggressivt og, set fra vores synspunkt, mere og mere umenneskeligt.

Men som ud fra deres fatalistiske opfattelse handler i overensstemmelse med deres religion, deres overbevisning eller ud fra en indre nødvendighed og i overensstemmelse med Guds bud samt fra de fremtidige og forskningsmæssige verdener, som de mener at være udelukket fra ved Guds ord (med en fortolkning af fantasiens begrænsning), og i disse verdener af de vantro ser de deres fjendebilleder og ønsker derfor at bekæmpe og ødelægge andre religioner eller verdenssyn og deres symboler (som terrorangrebene viser). 

Dette er let muligt, fordi de ledende grupper i magtsystemerne (også demokratiske stater), som er koblet til religioner, ideologier og overbevisninger, både indadtil (systemets medlemmer) og udadtil (tredjeparter), forhindrer videreudvikling, åbenhed, kreativitet og evolution med henblik på at bevare magten. De, der ikke tilhører magtsystemernes nærmeste kerne, bliver vildledt eller intimideret, skræmt og skræmt, og deres personlighedsudvikling bliver forstyrret af informationsfiltre. De, der gennem deres kreativitet og mod alle odds bringer nye idéer frem, som binder folk sammen, skaber nye værdier og idealer, bliver fremstillet som løgnere eller retsforfulgt som snydere og lovovertrædere, isoleret fra deres familier og samfund. I den nærmeste fremtid vil den uddannelsesmæssige kløft mellem kulturer ikke ændre sig elementært, for selv i den vestlige verden er fordelene ved at afkode kunst gennem museer og medier samt gøre afkodning af kunst til et obligatorisk fag i skolerne, beskytte kreative mennesker gennem forfatninger og hjernemanipulation gennem uhæmmet negativ medieinformation fra kredse, der klamrer sig til forældede ledelsesinstrumenter, endnu ikke blevet anerkendt eller stoppet.

Netop i dette punkt, i den næsten lige store udgangsposition for den vestlige verden, Orienten og den tredje verden med hensyn til at øge kreativiteten gennem bedre neuronale netværk, ligger muligheden for, at med en global indførelse af en formel for kreativitet gennem medierne med nye programmer og indhold (da det skulle være et optisk billedligt - uafhængigt af læsning, skrivning og tidligere uddannelse - formidlingssystem) kunne alle mennesker tage det samme skridt samtidig. De ekstreme udskejelser, uoverensstemmelser og misforståelser mellem kulturer, religioner, ideologier og folkeslag ville blive reduceret betydeligt, hvis en sådan kreativitetsformel - som mere korrekt burde kaldes livsformel eller fredsformel - blev indført. Det ville være en stor mulighed for at hæve kreativiteten og intelligensniveauet på verdensplan og mindske terrorisme og krigsfarerne.

Kreativitet og hjerneblokeringer indtil i dag
I Europa har vi gennem historien oplevet, at religion kombineret med magtsystemer har forhindret befolkningen i at få adgang til viden (læsning og skrivning). Denne tilstand blev først brudt i det 15. århundrede af Johannes Gutenberg og hans opfindelse af bogtrykkeriet, som førte til kopiering og udbredelse af bøger og dermed af viden i hele den daværende verden. Statistikker viser, at de privilegerede mennesker i Europa havde omkring 900.000 bøger på det tidspunkt. Et århundrede senere, takket være Gutenberg, var der allerede ni millioner. Gutenberg bidrog i høj grad til at bryde den elitære blokade.

Vidensforvaltningsmonopolets dominans fortsatte i lang tid, men i de enkelte territoriale stater i Tyskland blev det tidligere privilegium, at kunne læse og skrive, først i slutningen af det 18. århundrede en pligt gennem oplysningstænkningens indsats. Skolepligten blev indført i den tysktalende verden i Preussen i 1794. Men ikke kun her, men også i de fleste europæiske lande begyndte man at læse og skrive befolkningen på dette tidspunkt. Målet var også at bekæmpe folkets fattigdom, uvidenhed og sløvhed og dermed bidrage med aktivitet og produktion til at opretholde og forbedre staten. Langsomt begyndte befolkningens levevilkår at blive bedre, den gennemsnitlige levealder steg, og børnedødeligheden faldt støt og roligt indtil i dag. I 200 år har alfabetisering, uddannelse og læring nu bidraget til en eksplosiv spredning af viden, der har brudt de ovenfor beskrevne vidensmonopoler.

I dag trænger der dagligt gennem alle medier en enorm strøm af information ind i os, som vi ikke længere kan forestille os vores liv uden, og det gør det meget svært for os at skelne mellem det vigtige og det uvigtige. Hos nogle meget følsomme mennesker fører dette til afholdenhed fra medieinformation eller, hvis de tilbydes eller vælges forkert, til depression, aggression eller selvmord og i ekstrem fatalisme, under vejledning, til en symbiose af selvmord og aggression. I disse sygdomsfremmende eller sygdomsudløsende processer bliver hjernen midlertidigt eller permanent lammet i store områder af mentale eller følelsesmæssige vira. Negative informationskilder omfatter også, med gradueret virkning, gyserfilm og -spil eller tilsvarende trykte produkter samt negativt overdrevne radio, trykte og tv-nyheder og rapporter, der fremkalder frygt i modtagerens sind. Det svarer ikke til menneskets evolutionære, informationsorienterede, genprogrammerede sanseorganer samt hjernens neuronale netværk, at der i en livsradius på højst ca. 100 km kan indtræde information af negativ art og virkelighedsforvrængende information i observatørens bevidsthed som mentale virus uforberedt og her reducere det neuronale netværk på en sådan måde og manipulere det på en sådan måde, at det fører til en negativ verdensviden, så disse mennesker ønsker at isolere sig fra denne negative verden, også på en gradueret måde. Den direkte modtagelse af information fra sanseorganerne, som har udviklet sig gennem evolutionen, er begrænset til en radius på omkring 100 m fra observatøren.

Selv med de bedste øjne kan vi ikke længere genkende detaljer på mere end 400 m afstand, selv med de bedste øjne. Hvem har nogensinde i sit liv set mennesker blive lemlæstet inden for denne radius? Genprogrammeringen er tilpasset princippet om bevarelse af arten på en sådan måde, at alle negative og livstruende oplysninger i synsfeltet radius mulighederne for den direkte sanseopfattelse prioriteres, for at kunne træffe øjeblikkelige beskyttelsesforanstaltninger for sig selv og sin egen art.

Dette artsbevarende, evolutionære beskyttelsesinstinkt udnyttes af nogle medievirksomheder og politikere (Hitlers vej til magten er et eksempel på brugen og kombinationen af mentale vira og omprogrammering af neurale netværk) som en fælde for efterretnings- og propagandamedier. Selv på bekostning af en verden, der udvikler sig negativt, øger de deres profit og magt ved at tilskynde til eller endog orkestrere kriminalitet, ekstremistiske og terroristiske handlinger, samtidig med at de på demokratisk vis kræver drastiske foranstaltninger og større magt og begrænsning af forfatningsmæssigt garanterede grundlæggende menneskerettigheder i kampen mod kriminalitet, terror og menneskerettighedskrænkelser.

For at gennemtvinge deres politiske krav transporteres globale negative informationer også via multimedier ind i ansigtet og bevidsthedsfeltet - i en radius af 100 m - hos modtagerne, og derved installeres en verden forvrænget af frygt i deres bevidsthed og neurale netværk som virkelighed, hvilket kan reducere deres intelligens - som undersøgelser viser - med op til 30 % gennem mutationer i synapserne. På den ene side svarer denne negativt overdrevne verden ikke til den ydre virkelighed i synsfeltet, som har udviklet sig gennem evolutionen, og på den anden side begrænser reduktionen af intelligens og kreativitet den hjerneskadede persons evne til at foretage vurderinger. Desuden er der, som bekræftet af talrige undersøgelser, andre fysiske og psykiske sygdomme forårsaget af frygt, depressioner og personlighedsforringelse. Derfor forbliver de snigende gerningsmænd til hjerneskaden skjult for den syge selv gennem hans nedsatte intelligens. Den årlige stigning i antallet af depressive patienter...

der er udgivet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), taler deres eget sprog og er blevet spurgt af WHO. Alene i Tyskland er der 340.000 depressionsramte og over 11.000 selvmord om året, uden at medregne det høje antal uanmeldte tilfælde, som eksperterne antager. Disse sammenhænge og virkninger bekræftes af omfattende forskning og af undersøgelsen "Depression 2000", der er offentliggjort af det tyske Max Planck Institute for Psychiatry i München.

udgivet af det tyske Max Planck Institute for Psychiatry i München: "Empirisk dokumenterede sårbarheds- og risikofaktorer for depressive sygdomme er ud over køn (kvinder er mere tilbøjelige til at blive syge) især:

Familiegenetiske faktorer: Sandsynligheden for at opleve depression i løbet af livet er betydeligt forøget hos førstegradsslægtninge til depressive personer; der er påvist forskellige hyppigheder af sygdom hos enæggede og tveæggede tvillinger.

Neurobiologiske forandringer: Forstyrrelser i signaloverførslen i og mellem neuroner samt endokrinologiske påvirkninger (f.eks. kortisol, melatonin) og forstyrrelser i søvn-vågn-reguleringen. Visse dysfunktionelle kognitive stilarter, forudgående angstlidelser og afhængighed af psykofarmaka og stoffer - akutte og kroniske psykosociale (stress)faktorer, såsom separation, arbejdsløshed, livskriser, tabsoplevelser og ensomhed (personer, der lever alene eller er separeret, har en betydelig øget risiko for sygdom) og visse kroniske fysiske sygdomme (f.eks. kroniske smertesyndromer)." Kilde: Max Planck Institute of Psychiatry, MünchenNeurobiologiske ændringer: Forstyrrelser i signaloverførslen i og mellem neuroner samt endokrinologiske påvirkninger (f.eks. kortisol, melatonin) og forstyrrelser i søvn-vågn-reguleringen. Visse dysfunktionelle kognitive stilarter, forudgående angstlidelser og afhængighed af psykofarmaka og stoffer - akutte og kroniske psykosociale (stress)faktorer, såsom separation, arbejdsløshed, livskriser, tabsoplevelser og ensomhed (personer, der lever alene eller er separeret, har en betydelig øget risiko for sygdom) og visse kroniske fysiske sygdomme (f.eks. kroniske smertesyndromer)." Kilde: Max Planck Institute for Psychiatry, München
De udløsende faktorer for sygdommen afhænger af den betydning, som den syge tillægger de negative kognitioner.

Men det kan ikke skjule, at humus og grobund for disse mentale vira er forberedt af propagandamedierne (villige medievirksomheder, der tjener magtstrukturerne, skaber frygt og begrænser intelligens og demokrati). Desuden kan alle de årsags- og risikofaktorer, som Max Planck-instituttet har opregnet, direkte eller indirekte - hvilket bekræftes af yderligere undersøgelser - henføres til den fremherskende mediepraksis i dag som årsagssammenhæng. Desuden antager den ætiologiske depressionsforskning et multikausalt sæt af forhold, hvor genetiske, neurobiologiske, psykologiske, sociale og adfærdsmæssige faktorer alle spiller en lige stor rolle. Hvis man lægger de talrige internationale, empirisk sikrede forskningsresultater fra ovennævnte områder og kunsthistorie, evolutionær forskning samt evolutionær teori om kognitive systemer oven på hinanden i et gitter, får man et klart bekræftende billede af de - gennem propagandamedierne - implicerede mentale virus, som løbende kan mutere gennem nye negative informationer og dermed vise forskellige symptomer i det kliniske billede.

Politikkens og propagandamediernes maksimum for profitforøgelse og magtudvidelse stopper ikke før hjerneskaden af et folk. Resultatet er fængsling og mord på alle slags modstandere af regimet, krige og forsøg på at udrydde hele etniske grupper og folkeslag (se www.Shoa.de ). Dette fænomen er eksemplificeret af det nazistiske regime, den
Stalin-æraen eller krigen mod Saddam Hussein, og ved bevidst eller ubevidst hjælp fra medievirksomheder, der blev bragt på linje af magthaverne. Gennem historikernes videnskabelige arbejde præsenteres dette fænomen på en forståelig måde.
I dag er det ikke glemt af de magtbesatte, at et folk, som engang overlevede denne mentale
epidemi og har erkendt sammenhængene, er modstandsdygtig over for en fornyet spredning af denne sygdom. 

For at forhindre dette ignoreres og forfalskes forskningsundersøgelser, og de udbredes og bruges i strid med deres resultater til at forfølge politiske mål - med modsatrettet virkning. (Der findes talrige eksempler i medierne på områder som narkotika, katastrofer, kriminalitet, den nynazistiske bevægelse, fremmedhad, uddannelse, kunst og kunstnere, medicin osv.) Processen med at hindre den frie udvikling af personligheden gennem fysisk skade på hjernen kan, som undersøgelser viser, føre til en reduktion af den gennemsnitlige intelligenskvotient (IQ) fra 100 til 110 til værdier under 80. Tænk bare på den velkendte eksamensangst, som som frygt for fremtiden midlertidigt kan blokere dele af det neuronale netværk.

Den, der manipuleres af propagandamedierne, er, som udviklingen af nationalsocialismen i Tyskland har vist, ude af stand til at træffe velovervejede politiske beslutninger som vælger på grund af sine afskærede kreative og intelligente ressourcer (se også www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilmen). Den såredes hjerne kan manipuleres af den besatte kraft i denne tilstand til instinktivt at omforme det neurale netværk af reduceret bevidsthed (ved at eliminere eller begrænse det kritiske, balancerende og kreative bevidsthedsnetværk) gennem simpel, følelsesmæssigt ladet ny information. Overført til uddannelsen i de demokratiske lande i den vestlige verden er de unge ifølge videnskabelige undersøgelser (se Pisa-undersøgelsen) vedrørende de relevante nationale grupper i sammenligning i gennemsnit ikke længere i stand til at yde en akademisk toppræstation (gennem IQ-nedsættelse). De samme resultater afspejles senere i landets årlige økonomiske data, hvis mediernes forbrug af negative oplysninger ikke bremses, men fremmes yderligere. Den intellektuelt aflukkede mediemodtager har ud over en mulig udvikling af aggression eller depression kun vejen til frivilligt tvangsarbejde (som igen giver de mentale virus nye kræfter) eller muligheden for at overtage den af magthaverne ønskede generelle samfundsretning uden kritik eller motivation. I begyndelsen af det tredje årtusind er det på tide at indføje i forfatningerne, at der i befolkningen gennem den obligatoriske uddannelse trænes og etableres et videnssystem, et kreativt bevidsthedsnetværk, som således styrker det neuronale netværk og er særligt forankret i det. Dette ville sætte mennesket i stand til selektivt og ubevidst at præfiltrere den strøm af evolutionært vigtige såvel som uvæsentlige informationer, der vælter ned over det, og dermed forhindre begrænsning af intelligens og kreativitet og samtidig opnå det modsatte, nemlig automatisk at fremme kreativitet og intelligens gennem hele livet. Katja Thimm siger i magasinet "Der Spiegel":  

"Enhver læringsproces ændrer hjernen" [2].

Gerhard Roth, neurovidenskabsmand ved universitetet i Bremen og rektor for Hanse-Wissenschaftskolleg i Delmenhorst, bekræfter i samme rapport:
"Enhver indlæringsproces ledsages af en ændring i hjernen".

Synlig kreativitet er artsbevarende, den former det neuronale netværk. Professor i matematik og didaktik Gerhard Preiß fra universitetet i Freiburg:

"Selv om etik og lovgivning forbyder invasive hjerneeksperimenter på
mennesker. Forskere ved dog fra dyreforsøg, at komplekse hjerner lærer på en lignende måde.
Lignende processer finder sted i deres hjerner, når de abstraherer, generaliserer og opdeler deres omgivelser i kategorier som f.eks. små og store, høje og stille. De grundlæggende neurale mekanismer er universelle for alle havsnegle...
...til mennesker."

Indlæring betyder, at man forankrer information i hjernen på en sådan måde, at den kan hentes frem når som helst. Om et muligt værktøj til kreativitet, intelligens og udvikling af menneskeheden sagde kunstneren professor Joseph Beuys:

"Kunsten er efter min mening den eneste evolutionære kraft. Det vil sige, at det kun er menneskets kreativitet, der kan ændre forholdene."

Siden 1988 har vi med kunstformlen haft et intellektuelt værktøj til rådighed til at ændre omstændighederne. Det giver mulighed for en generelt gyldig tilgang til kreativitet og, ud over teori, en grafisk-optisk måde at fremme det neuronale kreativitetsnetværk i hjernen, der som et kreativt bevidsthedsgitter gør kreativitet mærkbar og forfiltrerer og lagrer den som kognition. Om processerne i hjernen udtrykker Gerhard Preiß sig således:

"Hjernen skal beskytte sig selv mod at lære for meget. Til
sekund for sekund konkurrerer et umådeligt antal indtryk og opfattelser om dets opmærksomhed. Hvis de alle blev lagret, ville hjernen blive lammet inden for meget kort tid af en strøm af meningsløst dataaffald.
af en strøm af meningsløst datamateriale. Derfor skal den især klare to vanskelige opgaver: At skelne det vigtige fra det uvæsentlige...
fra det uvæsentlige og til at danne kategorier.
Først destillerer hjernen fra alle tanker og ideer, sansestimuli, fornemmelser og
fornemmelser og oplevelser, den lille del, som den anser for vigtig nok til at blive gemt i hjernen og
og huskede. Dette uddrag skal så bringes i orden. For kun for dem, der er i stand til at genkende kategorien "æble" i Boskop, Cox Orange og Granny Smith, giver verden mening. Det enorme arbejde med at filtrere og sortere udføres af et netværk af omkring 100 milliarder nerveceller i hovedet, som igen er forbundet med hinanden ved i alt omkring 100 billioner kontaktpunkter (synapser). Hvert indtryk, hver stimulus, hver omstændighed, som en person udsættes for, ændrer dette fint spundne netværk ved at styrke visse neuronforbindelser og svække andre."

En formel til afkodning af kunst etablerer ikke blot et styrket skabelsesnetværk i hjernen, men filtrerer også informationerne for bevidstheden, så hjernen lettes, og viden forberedes (som et æble), gøres genkendelig som kreativitet, præsenteres. Synlig kreativitet er artsbevarende, den former det neurale netværk. De synopser og deres indbyrdes forbindelser, der er udviklet i barndommen og frem til puberteten ved hjælp af en given genprogrammering, ny information og artsbevarende kognitioner dannes på ny i voksenalderen, overvejende af artsbevarende kognitioner, der er forfiltreret af bevidstheden. Formlen gør det muligt at fremme fantasi og fremtidsdannelse ved hjælp af et hurtigt voksende neuralt netværk til kreativ præstation. Et kreativitetscenter og/eller -netværk i hjernen kan i dag forudses at udvikle sig. Da vores primære sanseopfattelse er synet, er erkendelsen af kreativitet eller kunst, den selektive opfattelse af visuelle kreative forandringer, det kreative syn den vigtigste og mest effektive proces i vores konkrete mentale udvikling. Kreativitetskognitionsprocessen er skabt og/eller fremmet af den artsbevarende programmering af generne til bevidsthedens evolutionære motor og af formlen. Selvfølgelig bliver kløften mellem mennesker, der har forstået denne erkendelse og etableret den i deres neurale netværk, større og større i takt med at de filtrerer de oplysninger fra brød og spil, som er vigtige for deres synapser og netværksudvikling, ved at de genkender ændringer i dagens mange forskellige medier. For den tyske forsker og antropolog Friedemann Schrenk kan udforskningen af dette videnskabelige tomrum hurtigt fremskynde den menneskelige biokulturelle udvikling. Det grundlæggende princip - den eftertragtede kode - fremstår klart for alle livsformer som et artsbevarende genprogram, der filtrerer informationerne til bevarelse af arten og lagrer dem i det neuronale netværk. Sammenhængen og den omvendte proces med mentalt og fysisk forfald er blevet beskrevet tidligere og understøttes af talrige empirisk validerede undersøgelser:

a) artsbevarende prioritering af positiv information
b) Narkotikaafhængighed af negativ information gennem unaturlig ændring af det neurale netværk
c) Genprogrammeret tilpasning af personligheden til den negative omverden
d) Ændring af omverdenen ved egne handlinger, så den er i overensstemmelse med ens indre kognitioner i ens neurale net, op til hærværk, racehad, antisemitisme, socialisme, kommunisme, kapitalisme, koloni- eller globalkapitalisme, religiøs fanatisme, terrorisme, krig eller - og det sker ofte - helt almindelig galskab. Ofte forekommer disse fænomener i blandede former, som kan være regionale, nationale eller præget af f.eks. en gruppebevidsthed.

I den forbindelse beskæftiger neurobiologen og forskeren Alberto Ferrús fra Madrid sig med at finde det næste vigtige skridt inden for neurobiologien:

"Vi vil gerne finde en slags neurale koder for at forstå, hvordan f.eks. opfattelsen er kodet i
er kodet i vores hjerne. Eller hvordan vi bevarer en modtaget oplysning i hukommelsen: Kode: Hvordan
gør en flues eller et menneskes hjerne? Ifølge hvilket grundlæggende princip?
Detaljerne vil naturligvis være forskellige for hver organisme.
Men måske, måske findes der et sådant grundlæggende princip, en sådan kodeks af universel værdi.
Når det først var blevet opdaget, ville vi have taget et enormt skridt fremad.

Det ville føre os lige så langt fremad som Mendels love engang førte genetik fremad."


Kilde: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior", udgivet i 2000,
Siedler Verlag, Berlin.

[1] Medieforbrugeren bliver narkoman gennem sit genprogrammerede artsbevarende program med alle de konsekvenser og sundhedsskader, der følger med stofbrug, da der er skabt forbindelser til negative informationer i hans neuronale netværk. I dag ved vi fra forskning i narkotika, at når først de neurale forbindelser er skabt, skabes afhængighed af hukommelsen. Mennesket falder gennem de mentale virusproducerende propagandamedier i en firedobbelt genetisk fælde.
[2] Godmorgen, kære tal, i det tyske nyhedsmagasin "Der Spiegel" nr. 27/2002.
"To forskerhold ved Max Planck Institute i Göttingen har nu været i stand til at påvise, at synopser dannes i den tidlige hjerneudvikling, selv uden kommunikationsstimuli. Kun i den senere udvikling
aktiveringsstimuli bliver uundværlige." Kilde: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki fra University of Tokyo har gennem hjernestudier på primater efter brug af værktøj vist, at neuroner reorganiserer sig for at integrere værktøjet i den imaginære verden af ens egen krop. Kilde: Universitetet i Tokyo