default liedtke museum logo

Etický kapitalismus 2014-2020

Následující kapitolu věnuji s upřímným poděkováním autorovi knihy "Systemopposition" Michaelu Grevenovi, který mi v rozhovorech prostřednictvím kritiky a podnětů přispěl cennými radami k rozvoji nového spravedlivějšího společenského systému a takto popsal modeláře etického kapitalismu:

"Dieter Liedtke je umělec,
sociolog a sociální filozof...
v dosud neznámých intelektuálních oblastech."

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011


Profesor politologie / děkan univerzit v Marburgu, Darmstadtu a Hamburku / předseda Etické komise DVPW a Stálé komise DVPW pro výuku a studium.
Zvláštní cena Luigiho Sturza Premio Amalfi/
Čestný odznak Německé asociace politických věd/
Poradce pro nástin etického kapitalismu jako společenského systému.

Výrok Michaela Grevena ukazuje, že Hegelova dialektika a jeho idealismus s Marxovým materialismem dosud nebyly realizovány syntézou v etický kapitalismus.

Následující úvahy o etickém kapitalismu nemohou být patentovaným lékem.

Tento seznam není vyčerpávající.
Nový vývoj a výzkum samozřejmě parametry požadavků posunou, ale spolu s novými poznatky ukazují směr, kterým se můžeme v budoucnu v míru s více než 20 miliardami lidí ubírat. Měly by být zohledněny známé souvislosti, diskutován budoucí vývoj, ale také upozorněni politici a podniky, což by podnítilo úvahy o tom, jak lze etický kapitalismus rozvíjet a uplatňovat na společensko-politické úrovni nejen v Německu a Evropě, ale po celém světě.

Z dnešního pohledu není vhodné dále rozvíjet kapitalismus s jeho slabinami a temnými stránkami, aniž by se tím ještě více poškodilo lidstvo, příroda nebo životní prostředí. Naopak, potřebujeme nový kapitalistický koncept, který by zahrnoval výhody kapitalismu a který by chránil a uplatňoval lidská práva Charty OSN a ochranu druhů ve smyslu stvoření, jakož i usiloval o udržitelnost a životní prostředí jako základní předpoklad a základ.
Potřebujeme jako nový společenský evoluční tah
"Etický kapitalismus".

Evoluční výhoda etického kapitalismu:
Podle nejnovějších výsledků výzkumu odpovídá našemu genetickému a epigenetickému, přírodnímu, sociálnímu a evolučnímu naprogramování DNA: "Být naším člověkem".

Cíle etického kapitalismu
Etický kapitalismus se zaměřuje na vývoj udržitelných produktů a obchodních modelů šetrných k životnímu prostředí a na etické zisky, které dávají přednost lidem před přírodou.

1. právo na svobodný rozvoj
Každý člověk má právo na: Svoboda informací, svoboda tisku, zohlednění kodexu médií odpovědnými osobami, na vzdělání a svobodný rozvoj kreativity a osobnosti, svobodný přístup k Código Universo prostřednictvím vzdělávacích systémů pro nejjednodušší (pouze viděním pochopení) neurobiologické přizpůsobení existující kreativity v jeho společenství víry, kultury a lidu, stejně jako pochopení dříve nepochopených náboženství, národů, kultury, uměleckých děl a inovací, jakož i právo na volně přístupný internet, vzdělávací, profesní a školicí systémy, kromě práva na informace o Código Universo a různých mediálních kodexech v regionálně převažujícím národním jazyce a v angličtině, plus volný přístup s počítačem a bezplatným připojením k internetu.

2. ochrana ze strany světového společenství
Každý má právo na obranu svých svobod a důstojnosti a na ochranu světového společenství před totalitními státními systémy, diktaturami, terorismem, válkou, genocidou, mučením, útlakem, vykořisťováním, rasismem, vyloučením, nepravdivými a zavádějícími informacemi a před přímým i skrytým nenápadným šířením strachu.

3. právo na nepodmíněný základní příjem
Každý člověk má právo na: čistou pitnou vodu, ošacení, lékařskou péči, stravu a důstojné bydlení a/nebo nepodmíněný základní příjem, který mu umožní na vlastní žádost vykonávat dobrovolnou práci pro společnost nebo vykonávat úkoly a práce, které dávají jeho životu smysl a přinášejí mu další příjem. Měsíční základní příjem mu navíc dává možnost postavit se na jednu z různých úrovní bohatství ve společnosti. Odblokováním své epigeneticky existující kreativity prostřednictvím Código Universo přispívá každý člověk k etickému rozvoji, k ekonomickému úspěchu své země, firem a svého života šířením etických výrobků a etických obchodních modelů a vlastní ekonomickou účastí na etických koncepcích.
Práce již není zdaněna.
Zdanění příjmů nebo práce bude zrušeno spolu s náklady na sociální systém a zdravotní a důchodové pojištění a nahrazeno daní z prodeje online v místě použití a dodání. Daň z přidané hodnoty zůstane zachována.

Způsob
K prosazování cílů etického kapitalismu nepotřebujeme stát, globálně působící společnost nebo náboženské společenství, ale lidi na celém světě, kteří nechtějí nadále podporovat vykořisťovatelské, dominantní a dualistické systémy a chtějí se podílet na pozitivním, otevřeném designu etického světa. Zákony a ústavy stojí etickému kapitalismu v cestě, nikoli proti němu. Ale i ve státech, kde bude etický kapitalismus zakázán, dokazuje rychlejší a silnější rozvoj tvořivosti, lepší zdraví a vyšší prosperita obyvatel otevřených států, které žijí podle zásad etického kapitalismu, praktické a filozofické svobodnější možnosti formování lidí. Postupně i v uzavřených společenských systémech (jak ukazují dějiny posledních 500 let) převládne poznání, že bez svobody, důstojnosti, prosperity a zdraví obyvatelstva (se stále rostoucí světovou populací), dodržování Charty lidských práv OSN a náboženské svobody nemůže žádný stát trvale zabránit vývoji společenského systému.

Navrhované otázky pro hlasování:
Komunita voličů a vyvinuté softwarové nástroje umělé inteligence, které využívají rojovou inteligenci obyvatelstva a umožňují položit občanem vyvinuté volební otázky ke každé otázce se třemi klady a třemi zápory (neosobní, grafické filmy s fakty a jasným vysvětlením založené na důkazních informacích a vyrobené a ověřené na základě faktů a dodržování mediálního kodexu nestranickými studenty na univerzitách), které podporují svobodné rozhodování voličů.